Sundhedskartellet har i samarbejde med KL og KTO gennemført en undersøgelse af sundhedsordninger i kommunerne. Undersøgelsen har særligt fokus på kost og ernæring, motion og fysisk aktivitet samt behandlingsordninger (fx massage og fysioterapi).
 
Overordnet viser undersøgelsen, at de fleste kommuner tilbyder medarbejderne en eller anden form for sundhedsordning. Flest kommuner tilbyder medarbejderne mad- (fx en kantine) og frugtordninger, ligesom deltagelse i enkeltstående idrætsarrangementer (fx DHL-stafetten) også er meget udbredt i kommunerne. Færre kommuner tilbyder behandlingsordninger samt adgang til motionsrum.
 
Undersøgelsen viser derudover, at deltagelse i sundhedsordninger (når der ses bort fra mad- og frugtordninger) i overvejende grad sker uden for arbejdstiden, og at omfanget af arbejdsgiverbetaling varierer fra ordning til ordning.
 
Endelig, i forhold til effekt, vurderer de adspurgte ledere, at sundhedsordningerne generelt har en effekt. Ordningerne vedrørende kost og ernæring samt motion og fysisk aktivitet vurderes at have en særlig effekt i forhold til forbedret sundhed for medarbejderne, mens behandlingsordninger vurderes at medvirke til reducering af sygefraværet.
 
Baggrunden for undersøgelsen er, at det ved OK 08 blev aftalt, at parterne i overenskomstperioden skulle gennemføre en undersøgelse. Målet med undersøgelsen er at give parterne et kvalificeret grundlag for stillingtagen til om og i givet fald, hvordan sundhedsordninger kan bidrage til at udvikle trivsel og sundhed og nedbringe sygefraværet på de kommunale arbejdspladser, samt hvordan overenskomstparterne kan understøtte etableringen af sundhedsordninger i kommunerne.
 
Undersøgelsen er gennemført af Rambøll. Den bygger på telefoninterview med 83 HR-chefer i kommuner samt en survey blandt 1.495 institutions- og mellemledere (svarprocent på 56 pct.). Herudover er der gennemført 9 fokusgrupper med i alt 59 medarbejdere, 30 interview med institutions- og mellemledere samt 3 casestudier i udvalgte kommuner.