VISION OG POLITISKE MÅLSÆTNINGER

 

Vision

Sundhedskartellet er et forpligtende og solidarisk fællesskab, som bruger sin styrke og indflydelse på at skabe de bedste rammer for medlemmernes arbejdsliv.

Sundhedskartellet bygger på respekt for de enkelte medlemsorganisationers forskellighed. Gennem troværdighed og tillid mellem medlemsorganisationer skabes et stærkt fællesskab, der rækker ud over den enkelte organisations gennemslagskraft. 

 

Politiske målsætninger

Sundhedskartellet arbejder aktivt for at sikre fagligheden og fastholde professionernes anerkendelse hos offentlige myndigheder og i medierne.

Sundhedskartellet aftaler tidssvarende overenskomster, som sætter retning for udviklingen af sundhedsvæsenet, og som afspejler medlemmernes behov.

Gennem Sundhedskartellet styrkes organisationernes indflydelse lokalt og centralt.

Overenskomstområdet

Målet er at:

  • Styrke den fælles interessevaretagelse og koordination i relation til generelle og specielle overenskomstfornyelser.
  • Sikre, at løn og øvrige vilkår for de deltagende organisationers medlemmer svarer til uddannelse, ansvar og kompetence.
  • Indgå fællesoverenskomster kombineret med organisationsaftaler.

Samarbejdet på overenskomstområdet suppleres løbende af beslutninger om relevante og aktuelle fælles målsætninger. Det kan bl.a. være på følgende områder:

Uddannelse

Med respekt for de enkelte organisationers synspunkter i spørgsmål om grunduddannelse søges der gennem fælles indsats sikret de bedst mulige forhold for professionernes grunduddannelser.

Der arbejdes for, at arbejdsgivernes efteruddannelsesindsats opprioriteres til et tilfredsstillende niveau, og at denne indsats – hvor det er relevant – kan foregå tværfagligt.

Der arbejdes for, at videreuddannelsesmulighederne for organisationernes medlemmer forbedres på alle niveauer.

Ligestilling

Sundhedskartellet arbejder aktivt for den brede ligelønsdagsorden, og etablerer i relevant omfang alliancer med andre organisationer, institutioner eller personer, med henblik på at sætte ligeløn og ligestilling på dagsordenen.

Sundhedspolitik

Sundhedskartellet drøfter relevante og aktuelle overordnede politiske udmeldinger og tiltag, under hensyntagen til organisationernes og medlemmernes interesser for et godt arbejdsliv.