VISION OG POLITISKE MÅLSÆTNINGER

 

Vision

I fællesskab sikrer vi de bedste rammer for medlemmernes arbejdsliv.

Politiske målsætninger

Sundhedskartellet arbejder aktivt for at sikre fagligheden og fastholde professionernes anerkendelse hos offentlige myndigheder og i medierne.

Gennem Sundhedskartellet styrkes organisationernes indflydelse lokalt og centralt.

Overenskomstområdet

Målet er at:
• Styrke den fælles interessevaretagelse og koordination i relation til generelle og specielle forhandlinger.
• Arbejde for, at løn m.v. for de deltagende organisationers medlemmer svarer til uddannelse, ansvar og kompetence.
• Indgå fællesoverenskomster kombineret med organisationsaftaler.
Samarbejdet på overenskomstområdet suppleres/understøttes her ud over løbende af beslutninger om relevante og aktuelle fælles målsætninger. Herunder bl.a. på følgende områder:

Uddannelse

• Med respekt for de enkelte organisationers synspunkter i spørgsmål om grunduddannelse, søges der gennem fælles indsats sikret de bedst mulige forhold for professionernes grunduddannelser.
• Arbejde for, at arbejdsgivernes efteruddannelsesindsats opprioriteres til et tilfredsstillende niveau, og at denne indsats – hvor det er relevant – kan foregå tværfagligt.
• Arbejde for, at videreuddannelsesmulighederne for organisationernes medlemmer forbedres på alle niveauer.

Ligestilling

Sundhedskartellet arbejder aktivt for den brede ligelønsdagsorden og etablerer i relevant omfang alliancer med andre organisationer, institutioner eller personer, med henblik på at sætte ligestilling på dagsordenen.

Øvrige politiske områder

Sundhedskartellet drøfter relevante og aktuelle overordnede politiske udmeldinger og tiltag, under hensyntagen til organisationernes og medlemmernes interesser for et godt arbejdsliv.