VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR SUNDHEDSKARTELLET

 

§ 1 FORMÅL

Sundhedskartellet har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved

  1. At optræde fælles i forhandlinger med de kommunale og regionale arbejdsgivere om organisationsspecifikke krav om løn- og arbejdsvilkår.
  2. At varetage organisationernes interesser i spørgsmål, der vedrører generelle løn- og arbejdsvilkår for de kommunalt og regionalt ansatte.

Stk 2
Sundhedskartellet kan beslutte fælles indsatser, hvor de tilsluttede organisationer har generelle fælles interesser, til gavn for medlemmer i social- og sundhedssektoren.

Stk 3
Sundhedskartellet kan indgå i samarbejder med organisationer uden for Sundhedskartellet og med andre organisationer/forhandlingsfællesskaber.

 

§ 2 FORHANDLINGS- OG AFTALERET

Der indgås for hver overenskomstperiode en mere specifik forhandlingsaftale for Sundhedskartellets organisationer.

Stk. 2.
Sundhedskartellets virksomhed anfægter ikke den enkelte organisations forhandlings- og aftaleret, medmindre det aftales særskilt.

 

§ 3 FORHANDLINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Sundhedskartellet nedsætter et forhandlingsudvalg.

Samtlige tilsluttede organisationer udpeger en repræsentant til Sundhedskartellets forhandlingsudvalg.

Forhandlingsudvalget er Sundhedskartellets øverste myndighed og forestår den overordnede ledelse af Sundhedskartellet.

Stk. 2.
Blandt de tilsluttede organisationer vælger Forhandlingsudvalget en formand.

Den organisation, hvorfra formanden er valgt, udpeger desuden et ordinært medlem af forhand-lingssudvalget, således at antallet af ordinære medlemmer af Forhandlingsudvalget svarer til antallet af medlemsorganisationer.

Endvidere udpeger Forhandlingsudvalget af sin midte en næstformand. Formand og næstformand udpeges for en 2-årig periode og kan genudpeges.

Det forudsættes, at formanden og næstformanden repræsenterer forskellige organisationer. Formanden vælges i ulige år, og næstformanden vælges i lige år.

 

§ 4 FORHANDLINGSUDVALGETS BESLUTNINGSPROCEDURE

Forhandlingsudvalget er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de forhandlingsberettigede organisationer, der samtidig repræsenterer 50 pct. af de forhandlingsberettigede organisationers samlede, tilsluttede medlemstal, er tilstede.

Stk. 2.
Kun forhandlingsberettigede organisationer har stemmeret i forhold til spørgsmål/emner, der vedrører forhandlingsområdet.

Stk. 3.
Stillingtagen i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg sker så vidt muligt i enighed.

Stk. 4.
Såfremt der er behov for afstemning, gælder følgende:

Afstemning i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg om et forhandlingsresultat sker efter forholdstal, jf. medlemstal ved seneste kontingentindbetaling til Sundhedskartellet.

Forhandlingsudvalgets beslutninger i øvrigt træffes ved simpelt flertal. I den sammenhæng har formanden og organisationsrepræsentanterne hver én stemme.

 

§ 5 FORHANDLINGSUDVALGETS OPGAVER

 Forhandlingsudvalget har blandt andre følgende opgaver:

  • Godkender forhandlingsaftalen mellem Sundhedskartellets organisationer
  • Godkender og prioriterer Sundhedskartellets fælles organisationsspeciikke krav
  • Udtager Sundhedskartellets generelle krav med henblik på videresendelse til behandling og godkendelse i Forhandlingsfællesskabet.
  • Træffer beslutning om, hvorvidt et opnået forhandlingsresultat skal anbefales til vedtagelse eller forkastelse i organisationerne. Det påhviler det enkelte medlem (organisationsrepræsentant) i Forhandlinsudvalget at tilvejebringe mandat til stillingtagen i Forhandlingsudvalget.
  • Træffer beslutning om, inden for hvilket tidsinterval de enkelte organisationers stillingtagen til et godkendt forhandlingresultat må offentliggøres
  • Fastsætter kontingent, jf. § 9
  • Vælger revisorer og revisorsuppleant, jf. § 11

 

§ 6 SEKRETARIATSUDVALGETS SAMMENSÆTNING

Sekretariatsfunktionen for Sundhedskartellets forhandlingsudvalg varetages af et nedsat sekretariatsudvalg i samarbejde med Sundhedskartellets sekretariat.

Stk. 2.
Sekretariatsudvalget sammensættes af en sekretariatsrepræsentant fra hver af Sundhedskartellets organisationer.

 

§ 7 FORRETNINGSORDEN

Udover det i vedtægten anførte kan Forhandlingsudvalget selv fastsætte sin forretningsorden.

 

§ 8 OPTAGELSE

Enhver organisation, hvis medlemmer primært er beskæftiget inden for social- og sundhedssektoren, kan optages i Sundhedskartellet efter skriftlig ansøgning herom.

Det er en forudsætning, at organisationen har indgået nødvendige grænseaftaler.

Stk. 2.
Optagelse af nye organisationer kræver énstemmighed blandt de tilsluttede organisationer.

 

§ 9 UDMELDELSE

En organisation, der har tilsluttet sig Sundhedskartellet, kan udtræde af dette med 6 måneders varsel. En udmeldt organisation har ikke krav på nogen del af erlagt kontingent eller på samarbejdets øvrige midler.

 

§ 10 ØKONOMI

De tilsluttede organisationer betaler årligt kontingent til Sundhedskartellet.[1]. Kontingentet fastsættes af Forhandlingsudvalget på baggrund af forslag til budget. Kontingentet beregnes på baggrund af organisationernes medlemstal pr. seneste 1. januar.

Stk. 2.
Den enkelte organisation hæfter over for Sundhedskartellets forpligtelser alene med sit indbetalte og forfaldne kontingent.

 

§ 11 OPLØSNING/VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til opløsning af Sundhedskartellet og ændringer af dets vedtægter kræves tilslutning fra mindst 2/3 af Forhandlingsudvalgets medlemmer.

Stk. 2.
Forslag til opløsning eller vedtægtsændringer skal varsles mindst 3 måneder før forhandlings-sudvalgsmødet, hvor forslaget forelægges.

 

§ 12 REVISORER

Forhandlingsudvalget vælger for en periode af 2 år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

§ 13 IKRAFTTRÆDEN

Vedtægterne træder i kraft den 1. december 2015. Vedtægter af 1. januar 2009 ophæves samtidig hermed.

[1] Sundhedskartellets kontingentprincipper fremgår af bilag fra møde i Forhandlingsudvalget den 20. oktober 2015.

Du kan også finde vedtægterne som PDF-dokument her.