KL og Sundhedskartellet aftalte ved OK18 en ny pulje, som skal styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen. 10 lovende projekter er nu udvalgt.

Udviklingen og udbygningen af det nære sundhedsvæsen er i fuld gang i kommunerne, og det stiller store krav til sundhedspersonalets viden og kompetencer.

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018 aftalte KL og Sundhedskartellet derfor en pulje, som skal bidrage til at støtte praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter i kommunerne, hvor de ansattes viden og kompetencer kan udvikle sig i samme takt som opgaverne.

De midler udmøntes nu til 10 projekter – heraf 5 forskningsprojekter og 5 kvalitetsudviklingsprojekter. De 10 udvalgte projekter har fokus på forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme eller på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Fælles for projekterne er ønsket om at skabe en bedre hverdag for borgerne. Det handler fx om at tilbyde mere sammenhængende borgerforløb eller forbedre borgernes funktionsevne, så de i højere grad oplever at kunne mestre eget liv og udføre de aktiviteter, som skaber øget livskvalitet for dem.

Stort ønske om at udvikle kvaliteten

Kommunerne har udvist stor interesse for puljen, og KL og Sundhedskartellet har modtaget 46 ansøgninger til puljen.

Formanden for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive, er glad for, at der har været så stor interesse i den kommunale kvalitetsudviklingspulje.

”Den store interesse for puljen vidner om, at der i kommunerne er et stort ønske om at arbejde systematisk og målrettet med at udvikle og forbedre kvaliteten af plejen og behandlingen til vores borgere. Vores medarbejdere spiller en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og det er vigtigt med et konstant fokus på, at de rette kompetencer er tilstede, når opgaverne udvikler sig. Det giver kvalitetspuljen et væsentligt bidrag til”, siger Jette Skive.

Fagligt løft hele vejen rundt

I de kommende års udvikling af det nære sundhedsvæsen bliver det vigtigt, at alle sundhedsfaglige medarbejdere bidrager til at løfte kvaliteten, da forskellige faglige perspektiver er vigtige for kvaliteten til gavn for borgerne. Derfor er parterne glade for, at der bevilliges midler til projekter, hvor disse medarbejdere er bredt repræsenteret i projektgrupperne.

”Det nære sundhedsvæsen står over for en række udfordringer, der bl.a. kræver, at vi styrker opbygningen af evidensbaserede indsatser, så vi giver borgerne og patienterne den pleje, behandling og rehabilitering, som vi véd, virker. Med Den Kommunale Kvalitetspulje bidrager vi til, at ny viden kan inddrages i medarbejdernes hverdag og kan omsættes til positive forandringer for borgerne”, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

KL og Sundhedskartellet ser frem til at følge projekterne og se, hvordan der skabes ny viden om effekten og kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser inden for behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb i kommunerne.

Her kan du se oversigten over de projekter som fik midler fra Kvalitetspuljen på det kommunale område.