Løn og pension stiger
Der er mere i løn til sundhedskartellets grupper i kommunerne og regionerne pr. 1. april 2016.
 
Løn og pension i kommunerne:
Der aftalt løn til særlige grupper med ikrafttræden 1. april 2016.
• Professionsbachelorer i ernæring og sundhed (undtagen kliniske diætister) med fire års erfaring hæves fra trin 5 til trin 6.
• Tandplejere med fire års erfaring på trin 5 får et årligt tillæg på 1.100 kr.
• Ledende tandplejere hæves fra grundlønstrin L2 til L5.
• Sygeplejersker med specialuddannelse sidestilles med sundhedsplejersker. Begge har grundlønstrin 5, som efter fire års erfaring hæves til trin 8 samt modtager et årligt tillæg på 5.750 kr.
Der er aftalt pensionsforbedringer, som er forskellige for de enkelte faggrupper, med ikrafttræden 1. april 2016.
Fritvalgstillægget er forhøjet med 0, 18 % for ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter og fodterapeuter, omfattet af basisoverenskomsten jf. §10, stk. 1. På lederoverenskomsten er fritvalgstillæget forhøjet med 0,18 % for fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykomotoriske terapeuter, jf § 12, stk. 1. Ændringerne træder i kraft 1. april 2016.
Alle ansatte med ATP’s E-sats løftes til F-sats fra 1. april 2016. Alle ATP- satser forhøjes derudover med 168 kr. årligt pr. 1 januar 2016.
 
Løn og pension i Regionerne: 
Der er aftalt løn til særlige grupper med ikrafttræden 1. april 2016.
• Specialuddannede – det pensionsgivende tillæg på 11.900 kr. årligt forhøjes til 17.550 kr. årligt med fuldt gennemslag.
• Farmakonomer, defektricer og ledende defektricer – det pensionsgivende tillæg på kr. 10.400 årligt, forhøjes til kr. 11.900 årligt.
• Psykomotoriske terapeuter – det pensionsgivende tillæg på kr. 10.400 årligt forhøjes til kr. 11.900 årligt.
• Fysioterapeuter og ergoterapeuter – det pensionsgivende tillæg på kr. 1.850 årligt bliver omlagt således, at det udgør 1.850 kr. årligt indtil 6 års erfaring. Fra 6 år og indtil 10 års erfaring udgør tillæg 1.180 kr. årligt, hvorefter tillægget bortfalder.
• Beskrivende radiografer – til radiografer med gennemført uddannelse, og hvor uddannelsen anvendes, aftales der lokalt tillæg herfor
• Til kliniske diætister, som har opnået 10 års sammenlagt beskæftigelse eller mere, ydes et tillæg på kr. 11.900 årligt.
• Tandplejere, som har opnået 8 års sammenlagt beskæftigelse eller mere, indplaceres på trin 5. Herudover ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 1.600 årligt med fuldt gennemslag. Tillægget til tandplejere på kr. 10.400 årligt bortfalder.
Der er aftalt pensionsforbedringer, som er forskellige for de enkelte faggrupper, med ikrafttræden 1. april 2016.
Alle ansatte med ATP’s E-sats løftes til F-sats fra 1. april 2016. Alle ATP-satser forhøjes derudover med kr. 168 årligt pr. 1 januar 2016.
Kandidater bliver sidestillet med akademiske grupper
En række forbedringer betyder, at ansatte med kandidatgrad bliver ligestillet med andre akademikere.
 
Mere i pension til kandidater i kommunerne
• Pensionen bliver forhøjet fra 13,82 pct. til 18,30 pct. pr. 1. april 2016.
• ATP-sats = A-satsen pr. 1. april 2016. ATP-satsen hæves fra E- til A-bidrag, hvilket svarer til kr. 64,80 om måneden (kr. 777,60 om året).
• Den særlige feriegodtgørelsen udgør 1,95 pct. pr. 1. april 2016.
 
Mere i løn og pension til kandidater i regionerne
• Der er aftalt en særlig lønskala for kandidater, svarende til Akademikernes, AC, lønskala (A4 – A8) pr. 1. april 2016 – konstruktionen i lønskalaen er identisk med lønskalaen i Kommunernes Landsforening, KL.
• En forhøjelse af pensionen fra 13,37 pct. til 18,46 pct. pr. 1. april 2016.
• ATP-sats = A-satsen pr. 1. april 2016. ATP-satsen hæves fra E- til A-bidrag, hvilket svarer til kr. 64,80 om måneden (kr. 777,60 om året).
• Den særlige feriegodtgørelsen udgør 1,95 pct. pr. 1. april 2016.
 
Overgangsbestemmelse for allerede ansatte kandidater i regionerne
• Indplaceringen på den særlige lønskala for allerede ansatte kandidater sker på baggrund af opnået anciennitet.
• Der er garanti mod lønnedgang.
• Udligningstillægget aftrappes ved kommende anciennitetsstigninger på skalaen, medmindre andet aftales lokalt.
Ændring af dækningsområde for kandidater i regionerne
På det regionale område blev der ved OK13 aftalt en dynamisk dækningsmodel, hvor alle kandidatuddannelser er omfattet af overenskomsten, forudsat:
• at det adgangsgivende grundlag for kandidatuddannelsen er en af de professionsbachelorer, der er dækket af Sundhedskartellets overenskomst
• at faget skal have betydning for beskæftigelsen.
Ved OK15 er indført et ekstra kriterium i områdebestemmelsen, som træder i kraft pr. 1. april 2016 om, ”at stillingen skal forudsætte akademisk uddannelse. ”
 
Nye arbejdstidsregler for kandidater i regionerne
I forhold til vores kandidater har vi ved OK15 aftalt to forskellige regelsæt for arbejdstid i regionerne pr. 1. april 2016.
• De kandidater, der arbejder i administrative stillinger, er omfattet af de særlige arbejdstidsregler, der følger af protokollatet for kandidater, som er en tillempet AC-model. Du kan læse mere om disse arbejdstidsregler på dsr.dk.
• For de kandidater som arbejder i egentlige vagtplaner, følger deres arbejdstidsregler vores arbejdstidsaftale med RLTN.
Ad kandidater i administrative stillinger
Kandidater i administrative stillinger følger en tillempet AC-model mht. arbejdstidsregler, dvs.
• Arbejdstiden forudsættes at være 37 timer ugentligt
• Der ydes merarbejdsvederlag ved beordret overarbejde i væsentligt omfang, der overstiger en periode på 4 uger ( jf. aftalen mellem SHK og RLTN om tjenestemænd)
• Der ydes rådighedstillæg for medarbejdere, der efter ledelsens beslutning er omfattet af en rådighedsforpligtelse – dog kun hvis det aftales lokalt.
 
Tandplejerne – dækningsområde i kommunerne
Tandplejerne blev omfattes af SHK’s basisoverenskomst pr. 1. april 2015. Der sker en ændring af tandplejernes arbejdstidsregler pr. 1. april 2016, og disse er indsat som protokollat 7.
 
Ny arbejdstidsaftale i kommunerne
Sammen med FOA, Socialpædagogerne og 3F har Sundhedskartellet indgået en ny arbejdstidsaftale med Kommunernes Landsforening.
Det betyder, at der nu bliver mere ensartede regler på tværs af de forskellige faggrupper på det døgndækkede område. De væsentligste ændringer sker i planlægningsbestemmelserne og på ulempebetalingen.
• Der kan aftales en opgørelsesperiode (normperiode) på op til 16 uger. Opgørelsesperioden skal aftales lokalt – derfor er det vigtigt, at det drøftes på arbejdspladserne inden den 1. april. Der skal stadig foreligge en tjenesteplan på mindst løbende 4 uger.
• Lørdagstillæg på 28 pct. udbetales fra kl. 08.00 (tidligere fra kl. 11.00)
• Aftentillæg på 27 pct. udbetales fra kl. 17.00 (tidligere fra kl. 18.00)
• Der betales 3 pct. pension af særydelser på aften/nattillæg, lørdagstillæg og søn- og helligdagstillæg.
• Der sker en omlægning af de særlige fridage – nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag.