Ved overenskomstforhandlingerne 2011 igangsatte KL og Sundhedskartellet på baggrund af OK11 et treårigt udviklingsprojekt om udvikling af kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde.

De kliniske retningslinjer vedrører fire centrale indsatser eller problemstillinger i den kommunale sundheds- og omsorgsindsats for borgere/patienter +65: Hverdagsrehabilitering, forebyggelse af indlæggelse, apopleksi samt palliation. Indsatsområderne blev udpeget af kommunale repræsentanter i forbindelse med projektets igangsættelse.

I projektet indgår en række af Sundhedskartellets medlemsorganisationer, herunder sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske diætister og tandplejere, med stærke faglige kompetencer fra praksis. De fire kliniske retningslinjer er blevet færdiggjort, og de er nu indsendt til bedømmelse hos Center for Kliniske Retningslinjer. Det er planen, at der gennemføres en offentlig høring primo juni 2013 af de fire kliniske retningslinjer.

For hver af de fire kliniske retningslinjer er der udarbejdet en generisk instruktion i form af en række korte, evidensbaserede handlingsanvisninger, der kan tilpasses de lokale forhold.

Ultimo maj blev kommunerne, som har bidraget til udviklingsarbejdet med medarbejderressourcer, inviteret til at afprøve instrukserne i praksis fra efterår 2013. Der er åbent for, at andre interesserede kommuner kan deltage i afprøvningen. Umiddelbart efter sommerferien er det forventningen, at afprøvningen opstartes i de udvalgte kommuner.

I maj 2013 udmøntede arbejdsgrupperne anbefalingen i hver af de kliniske retningslinjer i en kortfattet, konkret og handlingsorienteret instruks. De fire instrukser vedrører hhv.:

• Systematisk målsætning i rehabilitering af borgere med behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.

• Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient/borger med risiko for indlæggelse pga. luftvejsinfektion.

• Systematisk identifikation af spisevanskeligheder hos den apopleksiramte borger.

• Systematisk identifikation af behov for palliativ indsats hos borgere/patienter med livstruende sygdom.

KL og Sundhedskartellet har efter en udbudsrunde besluttet, at Statens Institut for Folkesundhed/ Center for interventionsforskning skal evaluerer afprøvningen af de fire kliniske retningslinjer.

 
Projektet skal bidrage til at kvalitetssikre kommunernes sundhedsindsats og sikre kompetenceudvikling af de fagprofessionelle på området. Overordnet fremmer projektet evidensbaseret opgaveløsning.
 
Kliniske retningslinjer er evidensbaserede anbefalinger, som skal bruges af sundhedsfagligt personale, der skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.
Så snart de kliniske retningslinjer og de afledte generiske instrukser bliver godkendt, vil de kunne findes på Sundhedskartellets hjemmeside.
 

Projekt fra 2015 og frem
Med det fælles projekt om at udvikle kliniske retningslinjer i kommunerne har KL og Sundhedskartellet udviklet en ny forpligtigende samarbejdsform. Det er en succes f.eks. i forhold til at udvikle en fælles faglig platform og nyttiggøre kompetencer blandt medarbejderne i kommunerne. På den baggrund vil KL og Sundhedskartellet i fællesskab fortsætte arbejdet med at udbygge evidenstænkningen i kommunerne gennem et nyt 3-årigt projekt, der gennemføres i perioden 2015 til udgangen af 2017. Det nye projekt gennemføres i samarbejde med FOA.