Sundhedskartellets nye MED-håndbog OK13 på det regionale område er klar
 
Som følge af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2013 foreligger der nye rammeaftaler om medindflydelse og medbestemmelse mellem henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Akademikerne og FOA i fællesskab og mellem RLTN og Sundhedskartellet.
Parterne har på dén baggrund besluttet at udgive en ny MED-håndbog, der er samlet for hele det regionale område.

I håndbogen er indarbejdet ændringer som følge af ændringer i rammeaftalerne:

• Hovedudvalget og det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg
kan aftale at fravige nogle bestemte obligatoriske opgaver, såfremt der er
enighed i udvalget herom. Såfremt en af parterne i det pågældende udvalg
ikke længere ønsker at fravige opgaven, genindtræder forpligtelsen. (§ 9, stk. 2
og bilag 2 og 3)

• Grunduddannelsen for MED-udvalg ændres pr. 1. januar 2015. Ledere og
medarbejdere, der er valgt til at sidde i et MED-/SU-udvalg, skal inden for
deres første funktionsår deltage i den nye uddannelse. (bilag 13)
• Hovedudvalget kan foretage mindre ændringer i den lokale MED-aftale,
herunder ændringer og konsekvensrettelser af redaktionel karakter.
(Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og med-
bestemmelse mv.)
• En række dokumenter skal så vidt muligt udveksles digitalt (§ 10, stk. 5, § 11,
stk. 3-4 og § 12, stk. 1, 3 og 5).
• Regulering af AKUT-bidraget (bilag 14).