Region Sjælland

REGION SJÆLLAND

Organisation Navn Mail Telefon Evt. tlf.nr 2
Dansk Sygeplejeråd Kredsformand Helle Didriksen hd@dsr.dk 23 42 82 97
Danske Bioanalytikere Regionsformand Anja Lykke Aakeson dbio-sjaelland@dbio.dk 50 41 01 92
Danske Fodterapeuter Ingen repræsentant
Danske Fysioterapeuter Regionsformand Lise Hansen lh@fysio.dk 58 50 51 16
Danske Psykomotoriske Terapeuter Ingen repræsentant
Dansk Tandplejerforening Ingen repræsentant
Ergoterapeutforeningen Regionsformand Åse Munk Mortensen aamm@etf.dk 53 36 49 71
Farmakonomforeningen Elsebeth Østergaard Jensen jnjs@regionsjaelland.dk 29 41 10 54
Jordemoderforeningen Kredsformand Bettina Koch bkoh@regionsjaelland.dk 22 99 52 27
Kost & Ernæringsforbundet Regionsformand Rikke Kristensen rik@kost.dk 23 37 85 07
Radiograf Rådet Formand Kit Siebken Heinze kshi@regionsjaelland.dk 30 55 11 55