PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER

 

Projekter på KL’s område                                                                                                                    

Projektets titel

Pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden (OK18)

Projektets status

Projektet forløber planmæssigt. Forventningen er, at der kan åbnes op for ansøgninger i 1. kvartal 2019.

Projektets tidsplan 

1. kvartal 2019: Puljen lanceres og der åbner op for ansøgninger

3. kvartal 2019: Ansøgningsfrist og tildeling af midler

3. kvartal 2020: Evaluering af puljen

Bemanding

Charlotte Vinderslev, SHK, Anne-Mette Schroll, Jordemoderforeningen, Sille Frydendal, Fys., Marianne Nielsen, dbio, Mette Marie Kyed, DSR, Mie Lauwersen, Kost, Simon Andersen, DTP., Ulla Garbøl, Ergo.

 

Projektets titel

Forebyggelse, pleje, behandling og rådgivning af borgere med diabetes (OK18)

Projektets status

Drøftelser om igangsætning endnu ikke påbegyndt.

Projektets tidsplan 

OK18-perioden.

Bemanding

Niels Christian Nielsen, SHK

 

 

Projektets titel

Senior og seniorpolitiske tiltag (OK18)

Projektets status

Drøftelser om igangsætning endnu ikke påbegyndt.

Projektets tidsplan 

OK18-perioden.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Thomas Jessen Morild, SHK

 

 

Projektets titel

Fælles vejledning om ferie (OK18)

Projektets status

Projektet er opdelt i to dele:

1. del af vejledning – overgangsordningen

2. del af vejledning i de nye ferieaftaler

Første møde vedr. 1. del, blev afholdt medio november 2018. I februar 2019 forventes andet møde afholdt, hvor særligt 1. del af vejledningen skal drøftes. Både KL og RLTN deltager.

Projektets tidsplan 

1. del af vejledningen overgangsordningen, skal være afsluttet og sendt til godkendelse i FS den 27/3-2019.

2. del af vejledningen, de nye ferieregler, skal være afsluttetog sendt til godkendelse hos FS i efteråret 2019.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Pernille Nørring, DSR

 

 

Projektets titel

Fokus på fuldtid (OK18)

Projektets status

Der er indledt drøftelser med KL om tilrettelæggelse af projektet.

Første skridt er en fælles tema-dag med besøg fra a- og b-side i det svenske projekt Heltidsresan, jf. forligsteksten.

Projektets tidsplan 

OK18-perioden.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Niels Christian Nielsen, SHK

 

 

Projektets titel

Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø (OK18)

[videreført fra OK15]

Projektets status

I perioden fra maj 2016 – oktober 2018 har 317 arbejdspladser sendt en ansøgning og 288 arbejdspladser er i gang med eller har gennemført et forløb, hvor de med støtte fra SPARK, er gået i gang med at udvikle og forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

 

Fra 2019 tilbyder SPARK ikke alene forløb til lokale MED-udvalg og TRIO’er på konkrete arbejdspladser, men også forløb på tværs af MED-udvalg og TRIO’er i kommunen og på tværs af kommuner. På den måde bliver det fx muligt at danne netværk blandt TRIOer og MED-udvalg, hvor man kan finde inspiration og støtte hinanden i at fastholde læring om det psykiske arbejdsmiljø.

 

Også i forhold til temaer bliver SPARKs støtte bredt ud. Temaerne chikane og alenearbejde vil supplere de eksisterende temaer forandringer, samarbejde, vold & trusler og arbejdets omfang og udførelse. Dermed dækker SPARKs tilbud hele spektret inden for psykisk arbejdsmiljø.

Projektets tidsplan 

Fra 14. januar igangsættes en informationskampagne om SPARK, primært målrette de socialmedier med fx en animationsfilm og infografikker.

Endvidere sendes der den 9. januar brev til formand/næstformand i HovedMED om nye SPARK forløb.

Bemanding

FF. Projektgruppe: Helle Brieghel Bavnhøj, DSR.

 

Projektets titel

Partsrådgivning MED (OK18)

Projektets status

Igangsættelsen af projektet er efter gensidig aftale udsat til primo 2019. Årsagen til udsættelsen er personalesituationen i KL’s sekretariat.

Projektets tidsplan 

Opstart primo 2019.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Hans Jessen, SHK

 

 

Projektets titel

Fag og kompetence – demens/rehabilitering (OK15)

Projektets status

Projektet er endnu ikke igangsat. Der er blevet arbejdet på i fællesskab mellem KL og SHK at indholdsudfylde de to protokoltekster vedr. ledelse af rehabiliteringsforløb og viden om optimering af indsatsen for demente borgere. Der er udvekslet projektskitser med KL, og der afventes en tilbagemelding fra KL inden en projektbeskrivelse kan forelægges SHK-FU.

 

På grund af personaleudskiftninger i KL er projektet aldrig kommet i gang.

Det foreslås, at projektet lukkes og midlerne overføres til Pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden (OK18).

Projektets tidsplan 

Der er ingen tidshorisont ift. forventet igangsættelse af projektet.

Bemanding

Charlotte Vinderslev, SHK. Følgegruppe: Nina Bach Ludvigsen, Ergo; Karen Langvad, Fys., [Afventer nyt medlem], DTP, Kristina Bælum, Kost, Mette Marie Kyed, DSR

 

Projektets titel

Forebyggelse af vold, trusler og chikane (OK15) på arbejdspladser, der beskæftiger sig med borgere med særlige problemstillinger

Projektets status

Projektet mundede ud i et lidt anderledes site henvendt til ledere, TR og AMiR (TRIO’en) https://vpt.dk/metoder-mod-vold

Sitet sætter primært gennem videoer med arbejdspladser om deres konkrete erfaringer med at arbejde voldsforebyggende og eksperters viden fokus på forebyggelse, håndtering og læring.

Projektets tidsplan 

Afsluttet

Bemanding

FF, Charlotte Bredahl, FOA. Projektgruppe: Helle Brieghel Bavnhøj, DSR; Følgegruppe: Britt Thorning Lind, Ergo; Sannie Jørgensen, Fys., Helle Brieghel Baunhøj, DSR

 

Projektets titel

Selvtilrettelæggere (OK15)

Projektets status

Tekst til pjece er udarbejdet, ligesom der er udarbejdet en artikel til Viden på tværs. Der skal udarbejdes yderligere en artikel /alternativt skal der tilføjes tekst til den nuværende, der omhandler terapeutgrupperne.

Da der har været personaleudskiftning i KL afventes endelig afslutning.

Projektets tidsplan 

Skulle være afsluttet inden OK18.

Bemanding

Anne Hedin, SHK. Følgegruppe: Louise Homann Gorming, Ergo; Helge Sørensen, Fys.

 

Projektets titel

 Afløsningspersonale (Døgnarbejdstidsaftalen) (OK15)

Projektets status

Projektet er fælles med FOA, 3F og SL.

Projektet kom aldrig i gang men blev sat på pause af KL til efter OK18.

Der har været et første indledende møde, men da KL har haft personaleudskiftninger, havde de brug for at sætte sig ind i problemstillingerne

Projektets tidsplan 

Der forelægger ingen tidsplan.

Bemanding

Anne Hedin, SHK. Projektgruppe: Louise Homann Gorming, Ergo; Dariusz Paknia, Kost.

 

Projektets titel

Fælles inspirationsmateriale om ligestilling i den lokale løndannelse (OK15)

Projektets status

Projekt er aldrig kommet i gang.

 

Forventningen er, at projektet lukkes ned.

Projektets tidsplan 

Jf. ovenfor.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Charlotte Vinderslev DSR

 

Projektets titel

Tværfaglige indsatser ift. kroniske borgere, Fremfærd (OK18)

Projektets status

Der er endnu ikke truffet beslutning i Fremfærd om de kommende projekter. Endelige projektskitser afventes derfor.

Projektets tidsplan 

Forventes gennemført i perioden 2018 – 2021.

 

Bemanding

Emilie Stubkjær Nielsen, SHK

 

Projektets titel

Borgere med misbrug og psykiske problemer, Fremfærd (OK18)

Projektets status

Der er endnu ikke truffet beslutning i Fremfærd om de kommende projekter. Endelige projektskitser afventes derfor.

Projektets tidsplan 

Forventes gennemført i perioden 2018 – 2021.

Bemanding

Emilie Stubkjær Nielsen, SHK

 

Projektets titel

Klar til samtalen, Fremfærd Ældre (OK15)

Projektets status

Projektet er godt i gang og der er blevet udarbejdet indsatsdiagrammer for de tre projektkommuner.

 

Tredje kommunebesøg er gennemført og det første fælles seminar med alle tre kommuner blev afholdt den 3. oktober. Der er løbende blevet afholdt følgegruppemøder hvor bl.a. drøftelser om de juridiske uklarheder på området har fyldt meget. Der udarbejdes et ”praktisk jurapapir”, som testes ude i kommunerne i løbet af projektet.

 

Der er planlagt en afsluttende konference den 27. maj 2019, hvor anbefalinger fra projektet lanceres. Konferencen afholdes i samarbejde med et tilsvarende projekt på det regionale område.

 

Projektets tidsplan 

Forventes afsluttet medio 2019.

Bemanding

Emilie Stubkjær Nielsen, SHK

 

Projektets titel

Mere kerneopgave og mindre bureaukrati, Fremfærd Bestyrelsen (OK15)

Projektets status

Inden for rammeprojektet ”Mere kerneopgave og mindre bureaukrati” har ekspertområderne Borger, Bruger, Borgere med særlige behov og Ældre igangsat flere projekter og bestyrelsen har indgået partnerskabs aftaler med 3 kommuner.

 

Rammeprojektet involverer aktuelt 18 kommuner, hvoraf 8 af kommunerne afprøver metoden til ’samskabt styring’.

Projektets tidsplan 

Der er stor forskel på hvor langt de enkelte projekter under rammeprojektet er nået. Nogle projekter er afsluttet mens andre først startes op i 2019.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Emilie Stubkjær Nielsen, SHK

 

Projekter på RLTN’s område:  

 

Projektets titel

SHK forsknings- og udviklingspulje (OK18)

[videreført fra OK15]

Projektets status

Der arbejdes på færdiggørelse af en projektbeskrivelse, der kan forelægges for SHK-F’s godkendelse i januar 2019.

 

Planen er, at der åbnes for ansøgninger 1. kvartal 2019 med ansøgningsfrist og udmøntning af midler i 3. kvartal 2019.

Projektets tidsplan  

Projektet gennemføres i perioden mellem 1. kvartal og 3. kvartal 2019.

Bemanding

Charlotte Vinderslev, SHK, Anne-Mette Schroll, Jordemoderforeningen, Sille Frydendal, Fys., Marianne Nielsen, dbio, Mette Marie Kyed, DSR, Mie Lauwersen, Kost, Simon Andersen, DTP, Ulla Garbøl, Ergo.

 

Projektets titel

Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse (OK18)

Projektets status

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra RLTN samt forhandlingscheferne fra hhv. SHK, FOA og HK. Der afventes et udspil fra RLTN om hvad de reelt vil have afprøvet

Projektets tidsplan 

Der er udarbejdet en tidsplan, som allerede nu er skredet, hvorfor der skal udarbejdes en ny

Bemanding

Anne Hedin, SHK. Følgegruppe: Louise Homann Gorming, Ergo; Lene Maigaard, Jordemoderforeningen; Carl-Christian Kaspersen og Toke Hørsted, dbio; Anne Dorte Lindgren DSR; Ulrik Frederiksen, Farma; Camilla Theil, SHK.

 

Projektets titel

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på de regionale arbejdspladser (OK18)

Projektets status

RLTN har meldt, at de først kan gå i gang i foråret 2019.

Projektets tidsplan 

OK18-perioden.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Niels Chr. Nielsen, SHK

 

Projektets titel

Senior og seniorpolitiske tiltag (OK18)

Projektets status

Der er aftalt påbegyndt tekniske foranalyse.

Projektets tidsplan 

OK18-perioden.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Thomas Jessen Morild, SHK (foranalyse Niels Chr. Nielsen, SHK)

 

Projektets titel

Fælles vejledning om ferie (OK18)

Projektets status

Projektet er opdelt i to dele:

1. del af vejledning – overgangsordningen

2. del af vejledning i de nye ferieaftaler

Første møde vedr. 1. del, blev afholdt medio november 2018. I februar 2019 forventes andet møde afholdt, hvor særligt 1. del af vejledningen skal drøftes. Både KL og RLTN deltager.

Projektets tidsplan 

1. del af vejledningen overgangsordningen, skal være afsluttet og sendt til godkendelse i FS den 27/3-2019.

2. del af vejledningen, de nye ferieregler, skal være afsluttet og sendt til godkendelse hos FS i efteråret 2019.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Pernille Nørring, DSR

 

Projektets titel

Et godt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser (OK18)

[Forlængelse af OK15]

Projektets status

Forlængelse af OK15 med genforhandling med udbydere af ekspertrådgivning og opstart at nyt/nye forskningsprojekt.

 

1) Ekspertrådgivning (10 mio. kr.)

2) Forskningsbaseret fundament for arbejdsmiljøindsats (9 mio. kr)

3) Formidling (3 mio. kr)

Projektets tidsplan 

Afventer.

Bemanding

FF. Arbejdsmiljøforum: Helle B. Bavnhøj, DSR; Dorthe Julie Kofoed, Ergo

 

Projektets titel

Bedre psykisk arbejdsmiljø (OK15)

Projektets status

Arbejdsmiljøforum har drøftet grundlaget for videreførelse af ekspert-rådgivning og der var enighed om at sikre kontinuitet i indsatsen. På den baggrund er det besluttet at fortsætte med udbydere NFA, RUC og NIRAS (CBS har takket nej pga. manglede tid/ressourcer).

 

Temaet om vold og trusler har ikke fyldt ret meget i sidste periode, der er derfor indledt dialog med udbyderne om, hvordan denne del af indsatsen kan styrkes.

 

Endvidere er der ift. den videre konkretisering af ekspertrådgivningen fokus på en bredere forankring af indsatsen på de regionale arbejdspladser/i regionerne, større synlighed om, at tilbuddet er led i et partssamarbejde samt en øget formidling af erfaringer og viden fra indsatserne.

Projektets tidsplan 

Ekspertrådgivningen kan gå i luften igen primo januar 2019. Nyt udbyder katalog er på trapperne.

 

Der sendes ligeledes brev til HovedMED om at indsatsen fortsættes samt en opfordring til, at der mellem region og udbydere sker en løbende og gensidig orientering og erfaringsudveksling samt at der i MED/arbejds-miljøorganisationen drøftes hvordan spredning af tilbud bedst sikres og forankring af erfaringer bedst finder sted.

Bemanding

FF. Arbejdsmiljøforum: Helle B. Bavnhøj, DSR; Dorthe Julie Kofoed, Ergo

 

Projektets titel

Afdækning af psykisk arbejdsmiljø (Forskningsprojekt) (OK15)

Projektets status

Der har i efteråret 2018 været afholdt møde med to forskere, der var blevet bedt om at komme med deres bud på, hvordan vi kommer videre med et relevant forskningsdesign. Mødet åbnede flere muligheder, fx en ’mixed-method’ med en kombination af kvantitativ og kvalitativ forskningstilgang. Intentionen hermed er i større grad at belyse ’hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder’.

Det Arbejdsmiljøforum lægger stor vægt på i det videre arbejde med forskningsprojekt er, at det skal genere viden og indsigter, der er handlingsrettet og konkret kan anvendes på arbejdspladserne.

Projektets tidsplan 

P.t. sigtes mod, at forskningsindsatsen kan startes op i foråret 2019.

Bemanding

FF. Arbejdsmiljøforum: Helle B. Bavnhøj, DSR; Dorthe Julie Kofoed, Ergo.

 

Projektets titel

Bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse (OK15)

Projektets status

Den 26. oktober 2017 blev parterne enige om at sætte projektet i bero indtil efter OK18.

 

RTLN har med henvisning til KL-forliget ved OK18 om fokus på fuldtid ønsker at genoptage OK15-projektet snarligt. Evt. i justeret form, jf KL-projektet.

Projektets tidsplan 

Oprindeligt OK15-perioden med lokale projekter til fortsættelse ind i OK18-perioden.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Niels Christian Nielsen, SHK

 

Fælles projekter på KL/RLTN’s områder:

 

Projektets titel

Projekt digitalisering (OK18)

 

Projektets status

Afventer udkast til projektbeskrivelse

Projektets tidsplan 

Afventer udkast til tidsplan

Bemanding

FF. Følgegruppe: FS. Arbejdsgruppe: Elise Hammer, SHK/DSR, og Jakob Koch Rasmussen, DSR. Underarbejdsgruppen om Unikt ID: Jakob Koch Rasmussen, DSR. Underarbejdsgruppen om opmærkning af metadata: Elise Hammer, DSR.

 

Projektets titel

Projekt digitalisering af en række arbejdsgange (OK15)

Projektets status

Er blevet overført til OK18-projektet.

Endelig projektbeskrivelse blev godkendt som en del af den samlede afrapportering fra sommeren 2017.

Projektets tidsplan 

Tidsplanen blev indeholdt i projektbeskrivelsen.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Elise Hammer, DSR; Jakob Koch Rasmussen, DSR.

 

Projektets titel

Gennemskuelig regnskabspraksis (OK15)

Projektets status

Forhandlingsfællesskabet har i juni 2018 udsendt en ny vejledning for regnskabspraksis vedr. AKUT midlerne med nye skabeloner.

Projektets tidsplan 

Projektet er afsluttet.

Bemanding

FF. Følgegruppe: Hans Jessen, DSR.

 

Projektets titel

Væksthus For Ledelse, Væksthus 3.  ”En aktiv patient-, borger- og pårørendeinddragende kultur”

Projektets status

Projektets første forberedende fase er gennemført og er på vej ind i fase to, som er en interview-del.

Projektets tidsplan 

Projektet forventes færdig i andet kvartal 2019.

Bemanding

FF. Projektleder: Thomas Jessen Morild, SHK.