PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER

Projekter på KL’s område

Projektets titel Fag og kompetence – demens/rehabilitering
Projektets status Projektet er endnu ikke igangsat og der er endnu ikke aftalt konkrete aktiviteter i forhold til såvel rehabiliteringsforløbog viden om optimering af indsatsen for demente borgere.
Projektets tidsplan  Projektet forventes igangsat primo 2016
Bemanding Charlotte Vinderslev, SHK/DSR og KL. Følgegruppen: Nina Bach Ludvigsen, Ergo; Karen Langvad, Fys., Runa Adriane Larsen, Tandpl.Kristina Bælum, Kost, Mette Marie Kyed, DSR
Aktuelt om projektet KL er rykket for bemanding af projektet mhp. opstart af de aftalte aktiviteter.

Projektets titel Forebyggelse af vold, trusler og chikane
Projektets status Afventer første projektmøde i gruppen med udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse.
Projektets tidsplan  Gennemføres i perioden 2015-18
Bemanding Hans Jessen, SHK/DSR, følgegruppe: Britt Thorning Lind, Ergo; Helge Sørensen, Fys., Helle Brieghel Baunhøj, DSR
Aktuelt om projektet Det blev overvejet om projektet skulle gennemføres i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, men denne idé er ikke længere aktuel, og projektet skal igen som oprindeligt aftalt ved OK15, gennemføres med de 5 aftaleparter.Opstart af projektet afventer KL, som skal bemande projektet, hvorefter udarbejdelsen af en egentlig projektbeskrivelse kan påbegynde.

Projektets titel Selvtilrettelæggere
Projektets status Projektet er ikke startet – opstart forventes inden sommerferien
Projektets tidsplan 
Bemanding Anne Hedin, SHK/DSR, følgegruppe: Louise Homann Gorming, Ergo; Helge Sørensen, Fys., Sissel Hammershøi, DSR.
Aktuelt om projektet

 


 

Projektets titel Projekt dagarbejdstid
Projektets status Projektlederhonorar tilfalder Dansk Tandplejerforening.KL rykkes i forhold til projektstart.
Projektets tidsplan 
Bemanding Anne Hedin, SHK/DSR, Runa Adriane Larsen, Tandpl. (barselsvikar for Mette Johansen)
Aktuelt om projektet Det er ønsket at FOA og SHK projekterne gennemføres som et projekt men meget tyder på, at FOA ikke ønsker SHK’s projekt inddraget i deres projekt.

 


 

Projektets titel AUA-projekt Kliniske retningslinjer 2
Projektets status Projektet er i sin afsluttende fase, og de sidste arbejdspladsbesøg forventes afsluttet i september 2016.
Projektets tidsplan  De 10 planlagte kursustilbud fordelt over hele landet er afviklet, og ca. 225 medarbejdere og ledere fra kommunerne deltog. Derudover er der gennemført 27 arbejdspladsbesøg, hvor såvel ledere som medarbejdere har deltaget fra en lang række organisationer, og medarbejdergrupperne i kommunerne har deltaget.Alle de arbejdspladser, som har haft besøg, vil primo september 2016 modtage et spørgeskema, hvor det skal afdækkes, om den fysiske præsentation har været medvirkende til, at arbejdspladserne har taget kliniske retningslinjer til sig som et af hverdagens redskaber til at sikre kvaliteten.

Det overvejes, om der skal udarbejdes en form for afsluttende formidling af de samlede budskaber og resultater af projektet, i form af f.eks. et webinar.

Projektet forventes afsluttet med et politisk møde ultimo 2016.

Bemanding Hans Jessen, SHK/DSR, følgegruppe: Sille Frydendal, Fys.; Lena Wivel, DSR; Mie Laursen, Kost; Ulla Garbøl, Ergo.
Aktuelt om projektet Det er planen, at der efter sommerferien udsendes en opfølgningsmail til de arbejdspladser, der har afholdt orienteringsmøder om kliniske retningslinjer, for at sondere, om besøget har været medvirkende til, at kliniske retningslinjer er blevet taget i brug.

 


 

Projektets titel AUA-projekt Fremfærd Ældre, spor 3, Projekt ”Fagligt metodespor”
Projektets status Udviklingen af det samlet materiale foretages i et tæt samarbejde med fem udvalgte kommuner. Når udviklingen er klar, skal det samlede materiale afprøves i de deltagende kommuner.
Projektets tidsplan  Det er planen, at pilottesten skal foretages i de fem deltagende kommuner efter sommerferien 2016.
Bemanding Hans Jessen, SHK/DSR, følgegruppe: Konsulent Birthe Bak Andersen, Tandplejerne.
Aktuelt om projektet Efter afprøvningen er det tanken, at der skal udvikles en ”undervisningspakke”, der kan styrke de mange fagligheder, der er i kontakt med borgerne i kommunerne om observationer og faglige handlinger i relation til borgernes tand- og mundhygiejne.

Projektets oprindelige metodespor om kost og ernæring er lukket ned, og det forsøges at få genopstartet dette spor med en ny bevilling i Fremfærd Ældre.

 


 

Projektets titel AUA-projekt Fremfærd borgere med særlige behov, Projekt ”Sæt borgere og medarbejdere i samspil”
Projektets status Der er igangsat et antal konkrete projekter i fem kommuner (Slagelse, Horsens, Lolland, Greve og Vejle).
Projektets tidsplan  Alle projekterne forventes afsluttet ultimo 2016.
Bemanding Hans Jessen, SHK/DSR, følgegruppe: Ekspertgruppen i Fremfærd borgere med særlige behov.
Aktuelt om projektet Samtlige aktiviteter i de fem kommuner er i gang, og der afholdes løbende projektledermøder med kommunernes projektledere og KL/SHK.

Møderne afholdes som telefonmøder og fysiske møder. Næste telefonmøde er aftalt til juni måned 2016.

KL’s kommunikationsafdeling (KLK) varetager opgaven med at støtte projekterne i at udvikle diverse kommunikation, så projekternes resultater formidles videst muligt ud til kommunerne og organisationerne i Forhandlingsfællesskabet.

Der har været flere artikler, blandt andet i Danske Kommuner.

 


 

Projektets titel Nyt partssite (OK15, bilag 19)
Projektets status Projektet er i gang og arbejdet med at producere det nye site er godt i gang.
Projektets tidsplan  Sitet forventes klart til september 2016.
Bemanding Forhandlingsfællesskabet, følgegruppe: Hans Jessen, DSR
Aktuelt om projektet Der arbejdes fortsat med overskrifter og sikring af en balance mellem de tidligere site Personaleweb og Fremfærd.

 


 

Projektets titel Fokus på Den danske model (OK15, bilag 4)
Projektets status Der er gennemført syv kommunebesøg, og det næste besøg er i Gentofte Kommune. De næste to besøg er der planlagt datoer for, men endnu ikke udpeget, hvilke kommuner.
Projektets tidsplan  De planlagte besøg forventes afsluttet ultimo 2016.

De lokale MED-forsøg forventes afsluttet primo 2017.

Bemanding FF, følgegruppe: Helle Varming, DSR; Hans Jessen, DSR, Joy Strunck, dbio
Aktuelt om projektet Silkeborg Kommune, at de kan få økonomisk støtte på 30.000 kr. til ekstern bistand til deres MED-forsøg vedr. ”sværme”. Der er i skrivende stund ikke modtaget yderligere ansøgninger vedr. MED-forsøg.

 


 

Projektets titel Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø
Projektets status Projektet skrider godt frem. Der er ansat leder og SPARK-konsulenter.
Projektets tidsplan  Opstartskonference afholdt den 11. april. Fra 13. april er der åbnet for, at de kommunale arbejdspladser kan kontakte SPARK og rekvirere støtte og sparring til TRIO/MED. I maj måned begynder SPARK at komme ud på de kommunale arbejdspladser.
Bemanding FF, følgegruppe: Dorte Steenberg, DSR, Sekretariatsgruppe: Helle Brieghel Bavnhøj, DSR; Britt Thorning Lind, Ergo.
Aktuelt om projektet

 


 

Projektets titel Tidsbegrænset ansættelse m.v.
Projektets status Der er ikke afsat midler til projektet. Projekt ikke påbegyndt – afventer FF.
Projektets tidsplan  Projektet skal gennemføres, så resultaterne af drøftelserne kan medtages ved OK18 forhandlingerne.
Bemanding FF, følgegruppe: Marianne Borker, DSR, Lene Maigard, Jordemødrene
Aktuelt om projektet

 

Projekter på RLTN’s område:

Projektets titel SHK forsknings- og udviklingspulje
Projektets status Projektbeskrivelsen er godkendt af SHK-FU den 17. marts 2016 i proces.
Projektets tidsplan  Der åbnes for ansøgninger 1. maj 2016 med ansøgningsfrist den 1. oktober 2016.
Bemanding Charlotte Vinderslev, følgegruppe: Ulla Garbøl, Ergo; Anne-Mette Schroll, Jordemødrene; Lisa B. Strandmark, dbio; Karen Langvad, Fys.; Mette Kildevæld Simonsen, DSR.
Aktuelt om projektet Annonce for puljen kan læses på SHK’s hjemmeside, Sundhedskartellet.dk

 


 

Projektets titel Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse
Projektets status Projektet er i gang. KORA har udsendt og modtaget spørgeskemaer – de bearbejdes og ligger klar medio maj måned. Derudover arbejdes der i en særlig gruppe med løn og tillæg i regi af KRL. Gruppen er en smule forsinket, grundet personudskiftning hos KRL
Projektets tidsplan  Er opdelt i 3 faser og hele projektet forventes færdigt i 2017.
Bemanding Anne Hedin, DSR, følgegruppe: Louise Homann Gorming, Ergo; Lene Maigaard, Jordemødrene; Carl-Christian Kaspersen, dbio; Sissel Hammershøi, DSR; Ulrik Frederiksen, Farma; Camilla Theil, SHK.
Aktuelt om projektet Fase 1 er påbegyndt – udpegning af afdelinger er i opstartsfasen.

 


 

Projektets titel Lokal løndannelse
Projektets status Projektet forløber planmæssigt.
Projektets tidsplan  Afsluttes med politisk møde i marts 2017.
Bemanding FF, projektgruppe: Charlotte Vinderslev, SHK/DSR, følgegruppe: Karin Rasmussen, Ergo; Joy Strunck, dbio; Ulrik Frederiksen, Farma; Anne Hedin, DSR; Jesper Malling, Fys.
Aktuelt om projektet Der afholdes styregruppemøde den 23. juni 2016 med deltagelse af lokale repræsentanter.

 


 

Projektets titel Bedre psykisk arbejdsmiljø (OK15)
Projektets status Der er indgået aftale med fire udbydere af ekspert-rådgivning/inspiration. Udbyderne er aktuelt ved at udarbejde ydelseskatalog. Der er sendt brev til H-MED om, at de skal vælge, hvilken af to modeller, som de ønsker at anvende. Når dette er meldt ind, kan de regionale arbejdspladser begynde at rekvirere rådgivning/inspiration.
Projektets tidsplan  Se ovenfor.
Bemanding FF, Styregruppe: Dorte Steenberg, DSR, Projektgruppe v/ Helle Brieghel Bavnhøj, SHK/DSR; Britt Thorning Lind, Ergo, sekretariatsdeltagere:  Projektgr. v/Helle Brieghel Bavnhøj, DSR
Aktuelt om projektet

 


 

Projektets titel Afdækning af psykisk arbejdsmiljø (OK15) (Forskningsprojekt)
Projektets status Der er indledt samarbejde med Københavns Stressforskningscenter, og projektbeskrivelse er under udarbejdelse.
Projektets tidsplan  Opstart forventes i maj 2016 og vil løbe over to år. Projektets hovedresultater opsummeres i delrapport, pr. 1. september 2017.
Bemanding FF, Styregruppe: Dorte Steenberg, DSR, Projektgruppe: Helle Brieghel Bavnhøj, DSR, Britt Thorning Lind, Ergo.
Aktuelt om projektet

 


 

Projektets titel Formidling af fælles aktiviteter (OK15)
Projektets status Projektbeskrivelsen er godkendt, og der pågår en række interviews med udvalgte brugere og nøglepersoner i organisationerne.
Projektets tidsplan  Det er planen, at der skulle være fundet en fælles løsning, der tilgodeser behovet for at formilde de artikler og materialer, der i dag ligger på personaleweb.dk samt resultatet af de aftalte projekter mellem FF og Danske Regioner.
Bemanding FF, Styregruppe: Hans Jessen, SHK/DSR.
Aktuelt om projektet Danske Regioners udgangspunkt er, at de ikke har et behov for et fælles fora/site hvor resultater af projekter og andre samarbejdsresultater kan formidles, men er åbne for en fælles afdækning af evt. behov.

Der er ved at blive gennemført en undersøgelse af behov hos de regionale brugere og det er forventningen af der vil være afrapportering til styregruppen inden sommerferien.

Det er fortsat målet af der er udarbejdet en løsning inden personaleweb lukker ned.

 


 

Projektets titel Samarbejdet i regionerne (TR/MED-projekt)
Projektets status Der har været holdt fire styregruppemøder i projektet, hvor rammerne for styregruppens arbejde er blevet drøftet. Søren Viemose indgår som facilitator ved regionsbesøgene.

På besøgene vil der være dialog med lokale repræsentanter fra hhv. MED-systemet, det lokale aftalesystem (leder-TR) og andre samarbejdsfora.

Der gives støtte til, at der kan gennemføres lokale MED-forsøg, der kan give regionerne mulighed for at udvikle og afprøve nye metoder og fremgangsmåder til samarbejdet i MED-systemet, til gavn for de regionale arbejdspladser. Forsøgene kan omfatte hele eller dele af regionens MED-system. Der kan i mindre omfang søges om midler til finansiering af f.eks. procesbistand, evaluering mv.

Der er udsendt materiale om puljen til alle fem regioners hovedudvalg.

Projektets tidsplan  Der sigtes imod, at styregruppen besøger alle fem regioner i løbet af 2016.
Bemanding FF, følgegruppe: Helle Varming, DSR; Joy Strunck, dbio, Hans Jessen, DSR.
Aktuelt om projektet Der er planlagt besøg i de fem regioner på følgende tidspunkter;

  • Region Sjælland den 9.6
  • Region Nordjylland den 21.9
  • Region Syddanmark den 2.11
  • Region Midtjylland den 22.11(evt. den 2.12)

Region Hovedstaden den 29.11.

 


 

Projektets titel Udvikling af aftalesystemet
Projektets status Der planlægges afholdt 2-3 politiske dialogmøder i løbet af OK-perioden.
Projektets tidsplan  Jf. ovenfor.
Bemanding FF, følgegruppe: Charlotte Vinderslev, DSR; Joy Strunck, dbio;
Aktuelt om projektet

 


 

Projektets titel Tidsbegrænset ansættelse m.v.
Projektets status Der er ikke afsat midler. Projekt ikke påbegyndt – afventer FF.
Projektets tidsplan  Projektet skal gennemføres, så resultaterne af drøftelserne kan medtages ved OK18 forhandlingerne.
Bemanding FF, følgegruppe: Marianne Borker, DSR, Lene Maigaard, Jordemødrene
Aktuelt om projektet Er der noget aktuelt?

 

Fælles projekter på KL/RLTN’s områder:

Projektets titel Væksthus for ledelse, Ledere der lykkes 2 (skønnet)
Projektets status Der er gennemført interviews med 21 lederkandidater og henholdsvis deres ledere og medarbejdere, med i alt 63 interview.

Der er udvalgt 13 kommunale ledere og 8 regionale ledere.

Projektets tidsplan  Interviewene forventes afsluttet inden april måned.

Præsentation af de foreløbige tendenser og resultater medio 2016.

Den nye pjece om Ledere der Lykkes II forventes klar til udgivelse ultimo 2016.

Bemanding KL, Danske Regioner, HK og SHK udgør sammen projektledelsen, ved blandt andet Hans Jessen, SHK/DSR og Mette Marie Langenge, HK.
Aktuelt om projektet Det samlede materiale på 500 sider råmateriale er bearbejdet til godt 100 siders koncentreret empirisk grundlag, med citater og cases.

Materialet skal nu behandles i projektgruppen og danne grundlag for den nye væksthuspublikation om ledere der lykkedes, på det regionale og kommunale område.

 


 

Projektets titel Gennemskuelig regnskabspraksis (OK15)
Projektets status Afventer endelig projektorganisering.Projektet er forankret i AKUT-tilsynet.
Projektets tidsplan  Projektet skal være færdiggjort, så resultaterne kan medtænkes ved OK18.
Bemanding FF, følgegruppe: Hans Jessen, SHK/DSR.
Aktuelt om projektet Projektet er endnu ikke igangsat.

 


 

Projektets titel Projekt digitalisering af en række arbejdsgange 
Projektets status Afventer endelig projektbeskrivelse.
Projektets tidsplan  Projektbeskrivelsen indeholder en tidsplan, der derfor også er på vej mod godkendelse.
Bemanding FF, følgegruppe: Elise Hammer, DSR; Torsten Stenulm Nielsen, DSR.
Aktuelt om projektet