Fremtidens krav til sundhedspersonalet har været i fokus de seneste år. Nu igangsætter Sundhedskartellet et ambitiøst projekt, der skal kaste lys over fremtidens uddannelses- og kompetencebehov for medlemsorganisationernes faggrupper.
 
De kommende år vil sundhedsvæsenet være præget af betydelige forandringer:
 
Sideløbende med en demografisk udvikling med et øget antal ældre medborgere og en stigning i antallet af patienter med multiple kroniske lidelser er sundhedsvæsenet midt i en udvikling med øget specialisering på hospitalerne og et stigende antal opgaver, der skal løses i det nære sundhedsvæsen og i vid udstrækning i borgerens eget hjem. Der er samtidig en øget forventning om, at patienter/borgere spiller en øget rolle i deres eget forløb, og patienterne/borgerne har i øget omfang selv adgang til relevant viden og stiller større krav til inddragelse, fleksibilitet og adgang til sundhedsydelser. Samtidig får sundhedsområdet færre ressourcer, selvom forventningerne til sundhedsindsatserne konstant vokser.
 
Også mulighederne ændrer sig:
Nye behandlingsteknologier og medikamenter samt nye diagnostiske metoder skaber ændrede rammer for sundhedsindsatser – sammen med den fortsatte udvikling på områder som fx human og klinisk genetik. Ligesom fortsat reduktion i stationære forløb og vækst i ambulante forløb – sammen med ny velfærdsteknologi, der tillader øget omfang af udgående funktioner og hjemmebehandling samt -træning – muliggør helt nye former for sundhedsløsninger. Den menneskelige relation mellem sundhedspersonale og borger/patient er fortsat helt central i sundhedsvæsenet i forhold til fx forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, pleje og koordinering af længerevarende og/eller komplekse forløb.
 
Det stiller nye og store krav til de sundhedsfaglige medarbejdere. Derfor er det nødvendigt at se på behovene for uddannelse og kompetencer for de sundhedsprofessio-nelle frem mod 2020/2025.

Sundhedskartellet skaber et udvidet grundlag

 
Uddannelsesministeriet er i gang med en ”Fremsynsproces”, hvor de ser på behovene for at revidere de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.
 
Det projekt, som Sundhedskartellet har besluttet at gennemføre, vil skabe et udvidet grundlag for debatten om de fremtidige uddannelses- og kompetencebehov i sundhedsvæsenet. Sundhedskartellets projekt omfatter alle de uddannelser, der er repræsenteret blandt sundhedskartellets medlemsorganisationer.
Med projektet vil Sundhedskartellet sætte fokus på det samlede uddannelses- og kompetencebehov for Sundhedskartellets medlemsgrupper med udgangspunkt i udfordringer og udviklingstendenser i sundhedsvæsenet.
 
Dette fokus omfatter både kernekompetencer og behovet for nye kompetencer, og det omfatter grunduddannelser såvel som efter- og videreuddannelse. Der hentes inspiration fra bl.a. Sverige, Norge, England og Skotland i forhold til, hvordan man i disse lande arbejder med kompetencebehov og udvikling af professionerne. Samtidig skal projektet inddrage forskningsmæssig viden inden for uddannelse og læring i forhold til det sundhedsfaglige område.
 
Samlet set vil ”Fremsynsprocessen” og resultaterne af Sundhedskartellets projekt sikre et nuanceret grundlag for efterfølgende overvejelser om revision af grunduddannelser samt efter- og videreuddannelser for Sundhedskartellets faggrupper.

Om projektet

 
Sundhedskartellet har bedt Implement Consulting Group og Aalborg Universitet (Institut for Læring og Filosofi) om at stå for projektet, der gennemføres i perioden maj-august 2014.
 
Både ledere, medarbejdere og nyuddannede fra bl.a. sygehuse, psykiatri, kommuner, praksissektor, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder bliver inddraget i projektet. Der vil ligeledes indgå bidrag fra relevante danske interessenter, herunder også patientforeninger. Projektet vil endvidere inddrage viden fra danske og internationale forskere, tænketanke og udenlandske myndigheder/interessenter.
 
Projektet omfatter bl.a. analyser af:
– Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov.
– Andre landes overvejelser i tilknytning til de fremadrettede behov for uddannelse og kompetencer.
– Udfordrings- og mulighedsbilledets konsekvenser for de krav, der kan forventes til uddannelse og kompetencer i sundhedsvæsenet.
 
Yderligere information:

For mere viden om projektet kan man kontakte:
Politisk tovholder: Dorte Steenberg, Dansk Sygeplejeråd (ds@dsr.dk)
Projektledere: Charlotte Vinderslev (cvi@dsr.dk) eller Mathilde Djervad (mtd@dsr.dk)
Implement Consulting Group: Peter Emmerich Hansen (peh@implement.dk)
Aalborg Universitet: Kristian Larsen (kl@learning.aau.dk)
Derudover henvises til Sundhedskartellets medlemsorganisationer.