Sundhedskartellets 11 medlemsorganisationer har nu alle stemt ja til forhandlingsresultaterne i forbindelse med OK15 på det kommunale og det regionale område.

Dermed træder de nye overenskomster og generelle aftaler i kraft og skal virke i en tre-årig periode, frem til 2018.

Ændringerne i overenskomsterne og de generelle aftaler med KL og RLTN træder i kraft på forskellige datoer frem til OK18. Eksempelvis træder ændringerne om pension og arbejdstid først i kraft den 1. april 2016.

Ændringerne beskrevet herunder træder i kraft den 1. april 2015 eller for enkelte ændringers vedkommende den 1. juni 2015, hvilket er anført i teksten. Omtalen af øvrige ændringer vil ske på de tidspunkter, hvor de træder i kraft.

Du kan læse mere om øvrige elementer i aftalerne her:

Forlig_RLTN_SHK_februar_2015
forlig_OK15_Sundhedskartellet_og_KL
Forlig_OK15_Forhandlingsfaellesskabet_og_RLTN
Forlig_OK15_Forhandlingsfaellesskabet_og_KL

Temaerne oplistet nedenfor er sammenfaldende på det kommunale og det regionale område, hvis andet ikke er anført i teksten.

LØN
Der udmøntes generelle lønstigninger på det kommunale og regionale område på 0,96 pct. den 1. april 2015.

Af tekniske grunde kan lønstigningen først udbetales med lønnen i maj og vil først kunne ses på den lønseddel, man får i slutningen af maj. Til gengæld er lønstigningen med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2015.
Næste gang lønnen stiger er 1. oktober 2015. Lønstigningernes størrelse afhænger af den såkaldte reguleringsordning og kendes endnu ikke.

KANDIDATER – DÆKNINGSOMRÅDE
På det kommunale område har vi aftalt at udvide listen af de dækkede kandidatuddannelser med fire nye kandidatuddannelser, som er:
o Cand.soc
o Cand. Scient. Med
o Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
o Cand.san (p.t. kun cand.san i jordmodervidenskab og cand.san i ergoterapi)

Det betyder, at der nu er i alt ni kandidatuddannelser, der er omfattet af den kommunale overenskomst.

Der vil fortsat gælde samme betingelser for at være omfattet af overenskomsten med KL som i dag, nemlig:
• At det adgangsgivende grundlag for kandidatuddannelsen er en af de professionsbachelorer, der er dækket af SHK’s overenskomst
• At “faget skal have betydning for beskæftigelsen”
• At “stillingen skal forudsætte akademisk uddannelse”.

DÆKNINGSOMRÅDE I ØVRIGT
På det kommunale område bliver Dansk Tandplejerforening omfattet af Sundhedskartellets basisoverenskomst, herunder reglerne om atypiske stillinger og kandidater. Tandplejerne vil fortsat have egne arbejdstidsregler, som dog er lettere modificeret i forhold til de nugældende.

På det regionale område bliver ernæringsteknologer nu dækket af både Sundhedskartellets basisoverenskomst og lederoverenskomst.

DIGITAL POST
Lov om offentlig digital post har som formål, at alle offentlige institutioner i udgangspunktet skal kommunikere med borger og virksomheder digitalt. En konsekvens af denne lov er blandt andet, at en arbejdsgivers meddelelse om opsigelse af en medarbejder kan ske digitalt. Opsigelsesbestemmelserne i overenskomsterne vil således blive tilpasset loven.

MEDINDFLYDELSE
Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence
På både det kommunale og regionale område er der sket en justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence i forhold til den lokale MED-aftale.

Det er forhandlingsorganet, der skal genforhandle den lokale MED-aftales bestemmelser i disse tilfælde:
• Når den lokale MED-aftale er opsagt,
• Når forhandlingen vedrører bestemmelser i den lokale MED-aftale om pligt til andet og mere indhold, end det MED-systemet skal behandle i henhold til MED-rammeaftalen, fx end det der følger af MED-rammeaftalens §§ 6 – 9,
• Når formålet er at nedlægge niveauer, fjerne eller reducere en formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse uden, at dette følger af ændringer i kommunens organisation og/eller ledelsesstruktur, eller
• Når hovedudvalget er enige om, at aftalen skal genforhandles i et forhandlingsorgan.

Det er Hovedudvalget, der har kompetence til at tilpasse MED-strukturen/organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i øvrige tilfælde, og hovedudvalget kan dermed også ændre den lokale aftales ordlyd som følge heraf.

I forhold til genforhandling af den lokale MED-aftale har parterne herudover aftalt følgende ændringer:
• Parterne skal efter anmodning om nedsættelse af forhandlingsorganet, hurtigst muligt og senest efter 4 uger meddele den anden part, hvordan man ønsker sammensætningen af sin side i forhandlingsorganet.
• Efter de 4 uger kan der indkaldes til møde blandt de udpegede. Dette gælder såvel ved indgåelse af en lokal MED-aftale som ved genforhandling af en eksisterende.
• Forhandlingsorganet skal på sit første møde foretage en præcisering af forhandlingstema(er).
• Forhandlingerne af en lokal MED-aftale må (med mindre andet aftales) max. strække sig over 6 måneder. Dette gælder såvel ved indgåelse af en lokal MED-aftale som ved genforhandling af en eksisterende.

Ændring af opsigelsesvarsel i lokale MED-aftaler
I forhold til de lokale MED-aftaler er der på det regionale område aftalt, at aftalen kan opsiges til bortfald med ni måneders varsel. Der gælder nu samme opsigelsesvarsel for såvel KL som Danske Regioners aftaler.

ØVRIGE RESULTATER
1 uges ekstra barsel til fædre
Forliget giver en uges ekstra barsel med fuld løn til fædre således, at faren fremover har 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Ordningen gælder også for medmødre. Hvis faren vælger ikke at afholde sin uges ekstra barsel, har moren mulighed for at afholde den på barselsdagpenge. Ændringen har virkning for fædre/medmødre til børn, der fødes den 1. april 2015 eller senere.

Fravær ved barns hospitalsindlæggelse
Forældre til et barn, der bliver indlagt, får ret til fem ekstra dage med tjenestefrihed og løn, så forældrene samlet set har ret til 10 dage. Øvrige vilkår er uændrede.
Tjenestefriheden gælder ikke ved ambulant behandling. Ændringen har virkning for børn, der indlægges den 1. april 2015 eller senere.

Tryghedspuljen Sundhedskartellets organisationer bliver fra 1. april 2015 part i Tryghedspuljen på det kommunale område.

Puljen giver mulighed for, at medarbejdere, der afskediges på grund af virksomhedens forhold, som fx personalereduktioner, budgetbesparelser, organisationsnedlæggelser mv. kan søge om et beløb på op til 10.000 kr. Det gælder uanset, om der er tale om masseafskedigelser eller blot en enkelt medarbejder.

Beløbet kan bruges til finansiering af kompetenceudvikling og efteruddannelse, karrieresparring og -afklaring, realkompetencevurdering og individuel rådgivning i forhold til personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen. Der er lavet et inspirationskatalog med de kurser, der kan være relevante for en afskediget sygeplejerske. Det ligger tilgængeligt på Tryghedspuljens website. Du kan læse mere på www.tryghedspuljen.dk.

Ret til frihed til vejledning ved afskedigelse
Medarbejdere, der bliver afskediget på grund af virksomhedens forhold, som fx organisationsændringer eller budgetbesparelser, har ret til frihed til vejledning i op til 2 timer i faglig organisation eller A-kasse.

Aftale om fleksjob
Parterne har indgået en aftale om løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobansatte, der er ansat den 1. juni 2015 og senere. Løn- og ansættelsesvilkårene for fleksjobansatte indsættes som et nyt kapitel i rammeaftalen om det sociale kapitel.

Som noget nyt i forhold til, hvad der gælder ifølge loven i dag, betyder aftalen bl.a., at
• lønvilkårene fremover følger overenskomsterne i alle tilfælde, dog således, at lønnen og tillæg beregnes efter arbejdsevne (arbejdsintensitet), ligesom det følger af loven i dag.
• tillidsrepræsentanten fremover skal inddrages før fleksjobberen ansættes. I dag er arbejdsgiver ikke forpligtet til at inddrage tillidsrepræsentanten, når de ansætter en fleksjobber.

Aftale om åremålsansættelse
Der udbetales ikke fremover fratrædelsesgodtgørelse, når åremålsansatte bliver genansat på åremålsvilkår i samme stilling. Ændringen træder i kraft 1. juni 2015.

Oplysninger til TR ved brug af vikarer fra vikarbureauer
Hvis TR anmoder om det, skal en kommune eller region oplyse, hvilke overenskomster der gælder for arbejdsfunktioner, som vikarer fra et vikarbureau skal udføre i kommunen/regionen.

Personalepolitiske projekter i perioden
På både det kommunale og regionale område er der aftalt en række personalepolitiske projekter, som skal iværksættes i overenskomstperioden. Der vil blive sendt en særskilt orientering ud om indholdet af disse projekter på et senere tidspunkt.

På det kommunale område er der aftalt følgende projekter:
• Fokus på den Danske model i kommunerne
• Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø
• Partssamarbejdet om det inkluderende arbejdsmarked
• Betydningen af den gennemsnitligt stigende tilbagetrækningsalder
• Understøttelse af flere fuldtidsansatte
• Udvikling af nyt partssite til erstatning for Personaleweb
• Dagsarbejdstids projekt
• Forebyggelse af vold, trusler og chikane
• Selvtilrettelæggelse
• Rehabiliteringsforløb
• Fag og kompetence

På det regionale område er der aftalt følgende projekter:
• Ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø
• MED- og TR-samarbejde i kommunerne
• Politisk dialog om udvikling af aftalesystemet
• Forskningsprojekt om psykisk arbejdsmiljø
• Lokal løndannelse
• Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse
• Videreførelse af forsknings- og udviklingsfonden.