Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt forskningsmidler, som skal støtte det gode sammenhængende forløb for de patienter, som er mest udsatte i det danske sundhedsvæsen. I februar 2017 har Danske Regioner og Sundhedskartellet for anden gang uddelt omkring 14 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter til gavn for patienterne. De udvalgte projekter er stort set alle sammen tværfaglige og har fokus på at støtte de patientgrupper, som f.eks. ofte er i kontakt med sundhedsvæsenet, fordi de har en kronisk sygdom.

Sammenhængende patientforløb er et højt prioriteret område i regionerne, og vi ser derfor frem til at der udvikles mere ny viden om hvordan vi giver de patienter, der eksempelvis har mange kontakter med sundhedsvæsenet den bedst mulige behandling.“, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  Mennesker med KOL kan have god gavn af at deltage i KOL-rehabilitering. Deltagelse medfører ofte øget livskvalitet. For nogen kan det imidlertid være krævende og udmattende at komme til sygehuset for at modtage tilbuddet og overskue sammenhængen i overgangen fra sygehus til kommunalt regi. Et af de støttede projekter skal undersøge, hvilken betydning det har for KOL-syge at få tilbudt telerehabiliteringen. Projektet skal støtte de KOL-syge til at føre et så aktivt og tilfredsstillende hverdagsliv som muligt. Det skal være velkoordineret mellem sygehuset og den kommunale sektor. I et længere forløb skal de tilbydes træning og vejledning gennem telerehabilitering, hvilket betyder at de kan modtage rehabiliteringen fra eget hjem.

”Udvikling og forskning er vigtigt for alle Sundhedskartellets grupper, og vi har med uddelingen af nye penge igen været med til at sætte fokus på en sund kultur, hvor medarbejdernes anvendelse af viden omsættes til positive forandringer for patienterne”, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Et andet af de støttede projekter handler om patientnær diagnostik i eget hjem. Projektet fokuserer på sårbare patientgrupper – ældre, kronikere, multisyge og andre svage patientgrupper, som kan have umiddelbar gevinst af akut prøvetagning i eget hjem. Formålet er at skabe mulighed for hurtig diagnostik i eget hjem i samarbejde mellem egen læge, den kommunale sygeplejeordning og sygehuset. Målet er hurtig og præcis diagnostik som en væsentlig forudsætning for optimalt behandlingstilbud og forebyggelse af unødvendige indlæggelser.

Det er ansatte inden for Sundhedskartellets område, der kan søge midler fra Forsknings og udviklingspuljen. I denne omgang modtog puljen 77 ansøgninger, som opfyldte betingelserne for at søge. Der er udvalgt i alt 15 projekter, som får støtte fra puljen, heraf er 12 forskningsprojekter og 3 udviklingsprojekter. Et ekspertpanel bestående af bl.a. professorer fra det sundhedsfaglige område har bedømt alle ansøgninger.