Sundhedskartellet har sammen med Danske Regioner lavet en fælles vejledning til aftalen om deltidsansattes adgang til højere timetal, som trådte i kraft pr. 1. januar 2008.

I forbindelse med indgåelsen af aftalen blev der aftalt mellem parterne, at der skulle laves en fælles vejledning. Denne foreligger nu.

Aftalen og dens indhold er tidligere omtalt på SHK´s hjemmeside den 12. okt. 2007. (link)

Sundhedskartellets vejledning er et supplement til den vejledning, som Danske Regioner har indgået med KTO. For medlemmer af Sundhedskartellet kan der således søges vejledning i begge vejledninger.

Læs aftale og vejledning om deltidsansattes adgang til højere timetal

Særligt for Sundhedskartellets område

SHK eksempel 1:

 
På Jordemodercentret opsiger en jordemoder A sin stilling på 21 timer ugentligt. Arbejdsgiveren beslutter, at timerne skal genbesættes. I regionen har arbejdsgiver efter drøftelse i hovedudvalget besluttet, at timerne skal udbydes til den stillingsgruppe på hospitalet/sygehuset, der matcher stillingsindholdet.
Ligeledes har arbejdsgiver efter drøftelse i MED-udvalget besluttet, at timer udbydes på hospitalets/sygehusets intranet med en ansøgningsfrist på 2 uger. Arbejdsgiver beslutter i lyset heraf, at de ledige timer skal udbydes til deltidsansatte jordemødre på hospitalet/sygehuset.
 
Arbejdsgiver behandler efter 2 uger de indkomne ansøgninger. Arbejdsgiver træffer efter en konkret vurdering beslutning om, at de 21 timer, fordeles på 3 deltidsansatte (B, C og D), som hver især er ansat 30 timer ugentligt. B, C og D er herefter fuldtidsansatte.


SHK eksempel 2:

 
På hospitalet/sygehuset opsiger B sin stilling som sygeplejerske på 37 timer. Arbejdsgiveren beslutter, at timerne skal genbesættes fuldt ud. Herefter udbydes de 37 timer til de deltidsansatte medarbejdere.
Arbejdsgiveren vurderer konkret de indkomne ansøgninger og vurderer, at timerne af hensyn til den konkrete opgavevaretagelse ikke kan opdeles på flere af de deltidsansatte, der har ansøgt om flere timer. En af ansøgerne, som i dag er deltidsansat med 28 timer om ugen, ønsker ansættelse i samtlige 37 timer. Pågældende ansættes herefter i de 37 timer med de opgaver mv., der lå i sygeplejerske B’s stilling.
 
Arbejdsgiveren beslutter herefter, at den pågældende deltidsansattes 28 timer om ugen skal genbesættes. Arbejdsgiveren udbyder nu disse timer efter aftalens bestemmelser til andre deltidsansatte medarbejdere.

 

SHK eksempel 11:

 
På sygehuset/hospitalet opsiger en ergoterapeut A sin stilling. Arbejdsgiveren beslutter, at alle timer skal genbesættes, og at timerne fortsat skal varetages af en ergoterapeut. Timerne udbydes herefter til deltidsansatte ergoterapeuter på tjenestestedet omfattet af overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område.

 
Stillingen indeholder en række tværfaglige opgaver, som også kan udføres af en fysioterapeut. Konkret vurderer arbejdsgiveren, at 7 timer ugentligt kan udføres af en fysioterapeut. Arbejdsgiveren kan derfor beslutte, at timerne skal udbydes til flere faggrupper. Dette vil fx være relevant, hvis det vurderes, at der hermed vil blive bedre mulighed for at tilgodese aftalens formål, idet opgaverne dog fortsat skal løses fagligt forsvarligt.
 
SHK eksempel 12:
 
Med henblik på at øge mulighederne for at en deltidsansat kan opnå flere timer eller fuld tid, beslutter en leder på en institution at udbyde 22 ledige timer som ergoterapeut, hvoraf 7 timer er tværfaglige, hvorfor de udbydes til såvel deltidsansatte ergoterapeuter og til deltidsansatte fysioterapeuter. En fysioterapeut på en institution, som er ansat 15 timer om ugen, ansættes herefter i 22 timer som fysioterapeut i samme institution.
Arbejdsgiveren beslutter herefter, at den pågældende deltidsansattes 15 timer om ugen skal genbesættes. Arbejdsgiveren udbyder nu disse timer efter aftalens bestemmelser til de deltidsansatte ergoterapeuter på tjenestestedet. Arbejdsgiveren træffer efter en konkret vurdering på baggrund af de indkomne ansøgninger beslutning om, at de 15 timer fordeles på 3 ergoterapeuter, som hver især er ansat på deltid på 32 timer ugentligt. De 3 ergoterapeuter er herefter fuldtidsansatte.