KL og Forhandlingsfællesskabet har efter overenskomstforhandlingerne i 2018 drøftet den danske model på det kommunale område. Baggrunden er, at de seneste overenskomstfornyelser har været konfliktfyldte og højspændte. Formålet med drøftelserne har været at finde fælles veje, der bidrager til mindre konfliktfyldte forhandlingsforløb samt bidrager til konstruktive overenskomstforlig, som er med til at skabe udvikling og attraktive arbejdspladser.

Parterne er nu enige om en politisk forhandlingserklæring om overenskomstforhandlingerne, der i forhold til forskellige faser i forhandlingsprocessen sætter en fælles retning for forhandlingerne og samarbejdet. Læs forhandlingserklæringen hér.

”Den danske model er afgørende for at skabe udvikling og attraktive arbejdspladser. De seneste over­enskomstfornyelser har givet anledning til, at vi som parter har set hinanden i øjnene og sammen vendt udfordringer for modellen og vores samarbejde. Det har været givtigt. Vi er bl.a. enige om at styrke forhandlingsprocessen ved at skabe mere fremdrift i forhandlingerne – fx med mulighed for indgåelse af delforlig. Vi har tydeliggjort vores ansvar for at finde løsninger, også hvor forhandlingerne måtte foregå i Forligsinstitutionen. Og så er jeg glad for, at vi får styrket vores tekniske samarbejde omkring lønstatistik, så når vi mødes ved forhandlingsbordet, er det ikke tekniske knaster, som spænder ben for indgåelse af aftale”, siger formand for Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib.

I forhandlingserklæringen er der bl.a. også sat fælles fokus på vigtigheden af en grundig forberedelse og løbende samarbejde – også mellem overenskomstforhandlingerne. Desuden er parterne enige om at værne om og udvikle parternes tillidsfulde forhandlingsrum, hvor ideer, løsningsforslag og forhandlingsudspil også kan drøftes uformelt og i fortrolighed.

“Vi har haft nogle rigtig gode og konstruktive drøftelser om den danske model på det kommunale område, og vi er heldigvis enige om, at modellen grundlæggende er stærk, og at der ikke er behov for store justeringer. Samtidig er der nogle særlige vilkår for den danske models virke på det offentlige område, som det har været godt at få et fælles billede af. Fx er det rigtig positivt, at vi nu har et fælles billede af, hvordan vi håndterer kommunikation i forbindelse med forhandlingerne”, udtaler formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler.

KL og Forhandlingsfælleskabet konstaterer, at de kommunale overenskomstforhandlinger er omfattet af stor offentlig bevågenhed, og at kommunikation i det offentlige rum kan have stor betydning for både forhandlingsklima og konfliktniveau. På dén baggrund vil parterne tidligt i forhandlingsprocessen drøfte forventningen til graden af kommunikation og bestræbe sig på at drøfte kommunikation i forlængelse af de enkelte forhandlingsmøder.