Sundhedskartellet og de (amts)kommunale arbejdsgivere nedsatte efter sommerferien 2004 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at afklare ansættelsesvilkårene for de ansatte i forbindelse med strukturreformen. Arbejdsgruppens arbejde er koncentreret om 6 temaer:
 

  1. Afklaring af generelle ansættelsesvilkår
  2. Afklaring af lokale (forhånds)aftaler i en overgangsfase
  3. Afklaring af lokale aftaler og kutymer
  4. Afklaring af forhold omkring ansættelsesområder og ansættelsesbreve
  5. Afklaring af forhold i forbindelse med særlige ansættelsesformer og
  6. Analyse af overgangstiltag
 Arbejdsgruppen har nu udarbejdet to notater, et om virksomhedsoverdragelsesloven samt et om ansættelsesområder og ansættelsesbreve. De to notater udsendes hermed bilagt en orienteringsskrivelse fra arbejdsgruppen om en status i gruppens arbejde og om hvad der vil blive arbejdet med i den kommende tid.
 
I notatet om virksomhedsoverdragelsesloven beskrives det helt overordnet, hvilken betydning det har, at loven gælder i forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen.
 
I notatet om ansættelsesområder og ansættelsesbreve er det beskrevet, at de (amts) kommunale arbejdsgiverne har pligt til at udsende et nyt ansættelsesbrev eller et tillæg til det nuværende ansættelsesbrev i forbindelse med et skifte i arbejdsgiverens identitet og/eller udvidelse af ansættelsesområdet både for overenskomstansatte og for tjenestemænd. Det fremgår klart af notatet, at det nye ansættelsesbrev/tillæg til ansættelsesbrev ikke i sig selv indebærer en pligt til at skulle tåle at gøre tjeneste et andet sted eller tåle ændringer i arbejdsopgaverne. Sådanne eventuelle ændringer skal varsles efter de almindelige arbejdsretlige og funktionærretlige regler. For tjenestemænd er det de gældende regler om passende stilling, der finder anvendelse.
 
Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med afklaring af emner i kommissoriet. På et senere tidspunkt, når det vurderes relevant, vil arbejdsgruppen udsende ny information om arbejdet med afklaring af ansættelsesvilkår i forbindelse med strukturreformen.
 
Folketinget skal i løbet af foråret behandle de mange lovforslag, som fastlægger vilkårene for reformens gennemførelse. 
 
Også i forbindelse med OK-05 forventes det, at der vil ske en nærmere afklaring af særlige aftalemæssige spørgsmål i forbindelse med reformens gennemførelser, herunder om Sundhedskartellet krav om en tryghedsaftale i forbindelse med strukturreformen.
 
Når der er en afklaring på lovgivningen og på de aftalemæssige elementer af betydning for strukturreformen vil Sundhedskartellet orientere mere uddybende om de personalemæssige konsekvenser af reformen.