KL og Danske Regioner anerkender nu, at overenskomstansatte, der efter 1. oktober 2005 afholder barselsorlov uden løn, samtidig optjener ret til løn under ferie i det efterfølgende ferieår.
 
Baggrunden for dette er, at Arbejdsdirektoratet tidligere vejledende har udtalt, at man optjener ret til betalt ferie i den ulønnede del af barselsorloven, når der sker indbetaling af arbejdsgiver- og egetbidrag til en ansats overenskomstaftalte pensionsordning.
 
I ferielovens forstand optjener man nemlig ret til betalt ferie, når man får udbetalt helt eller delvis løn. Og pensionsindbetalingen under den ulønnede del af barselsorloven betragtes derfor som delvis løn, hvilket giver ret til betalt ferie.
 
I forbindelse med OK-2005 blev det aftalt, at der fra 1. oktober 2005 skulle ske indbetaling af pensionsbidrag i den ulønnede del af dagpengeperioden jf. barselsaftalens § 17.
 
Udbetaling af løn under ferie med tilbagevirkende kraft
Der kan blive tale om at udbetale løn under ferie med tilbagevirkende kraft. Dette vil være tilfældet, hvis der er blevet indbetalt pensionsbidrag i 2005 til en fuldtidsansat medarbejder i henhold til barselsaftalens § 17, og medarbejderen i indeværende ferieår allerede har afholdt mere end ¾-del af den ferie, som er optjent i 2005 – svarende til 166½ time. Det samme gælder, hvis en arbejdsgiver har indbetalt pensionsbidrag i 2005 til en medarbejder i henhold til barselsaftalens § 17, og medarbejderen efterfølgende er fratrådt. I dette tilfælde skal der udstedes et nyt feriekort på restbeløbet.
 
Sundhedskartellets ferieaftale
Der vil nu blive taget initiativ til, at få Arbejdsdirektoratets vejledende udtalelse indarbejdet i Sundhedskartellets ferieaftale, så det også kommer til at gælde for de øvrige arbejdsgiverområder. Ved samme lejlighed skal det beklages, at vi endnu ikke har modtaget et udkast fra arbejdsgiverne til en ny ferieaftale. Der skal derfor fortsat henvises til ferieaftalen fra OK-2002 med tilhørende protokollater.
 
I relation til det enkelte medlem er der dog ikke længere nogen tvivl om, at man fra 1. oktober 2005 optjener ret til løn under ferie i den ulønnede del af dagpengeperioden under en barselsorlov.
 
Særligt vedr. tjenestemænd
Som følge af, at tjenestemænd optjener pensionsalder og derfor ikke får indbetalt pensionsbidrag, vil Arbejdstdirektoratets udtalelse som udgangspunkt ikke få virkning for tjenestemændene. Retsstillingen for tjenestemændene søges nu nærmere afklaret med arbejdsgiverne.