KL opsagde ved brev af 29. juni 2011 til SHK og KTO den fælles aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne, der overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud efter lov om social service § 186 (såkaldte ”kan”-institutioner).

RLTN opsagde samtidigt den tilsvarende aftale for ansatte der går den anden vej.

Aftalerne blev indgået i kølvandet på kommunalreformen i 2007 for at skabe nogenlunde ens vilkår for alle ansatte, som blev overført mellem regioner og kommuner som følge af kommunalreformen.

SHK og KTO har holdt møder med KL og RLTN, hvor det ikke lykkedes, at blive enige om en ny aftale med hverken KL og RLTN. Aftalerne bortfaldt derfor ved udgangen af 2011, da det er fastlagt i aftalerne, at de bortfalder, hvis der ikke inden opsigelsesperiodens udløb er opnået enighed om fornyelse/en ny aftale.

Med virkning fra 1. januar 2012, vil det alene være Virksomhedsoverdragelseslovens regler, som finder anvendelse i relation til fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for de medarbejdere, som overgår til hhv. kommunal eller regional ansættelse som følge af overtagelse af tilbud efter Servicelovens § 186.

Det kan oplyses, at RLTN har oplyst, at regionerne i aftalens levetid kun har modtaget ca. 30 medarbejdere, som var dækket af aftalen med SHK og KTO.

Læs KL’s meddelelse og RLTN’s meddelelse om, at de ikke ønsker at forny aftalerne