Regionernes Lønnings og Takstnævn har udsendt nye tjenestemandsregulativ og tjenestemandspensionsregulativ for regionerne. Regulativerne har forud for udsendelsen været drøftet med bl.a. Sundhedskartellet.

Regulativerne er blevet ændret i forhold til ophævelsen af den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd med virkning fra 1. august 2008 jf. tjenestemandsregulativets § 27. Tilsvarende er der ændret i forhold til ophævelsen af aldersgrænsen på 65 år for ophør af retten til rådighedsløn jf. § 30, stk. 4. Ophør af retten til rådighedsløn følger fremover den gradvist stigende folkepensionsalder, jf. § 1a i lov om social pension.

Gennemskuelig beregning/oversigt over tjenestemandspension

Særligt i forhold til Sundhedskartellet, blev der ved OK 08 aftalt, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn i forbindelse med udsendelsen af pensionsregulativet ville henstille til regionerne, at en tjenestemand ved henvendelse til regionen med et konkret ønske om en beregning/oversigt over sin tjenestemandspension, tilsendes relevante pensionsberegninger.

Se henstillingen her