Sundhedskartellet har sammen med arbejdsgiverparterne udarbejdet en fælles vejledning om håndteringen af de lokale forhåndsaftaler om løn i forbindelse med overgangen til den ny lønmodel samt i forbindelse med kommunalreformen.

Vejledningen udspringer af OK05, hvor parterne aftalte en procedure for genforhandling af de lokale forhåndsaftaler i forbindelse med kommunalreformen. I samme forbindelse aftalte man også at udarbejde denne fælles vejledning.

De centrale parter henstiller til, at genforhandling af de lokale forhåndsaftaler sker på uopsagt grundlag.

Vejledningen behandler bl.a. procedurerne for genforhandling og eventuel opsigelse af de lokale forhåndsaftaler, når dette er begrundet i enten kommunalreformen eller overgangen til den ny lønmodel.  Der bliver peget på en række analyser og overvejelser, de lokale parter bør gøre sig i den forbindelse. Desuden beskriver vejledningen med en række eksempler, hvornår man skal genforhandle.

Overgangen til den ny lønmodel indebærer bl.a., at der som minimum skal ske genforhandling, når en lokal forhåndsaftale indeholder (gamle) løntrin, idet disse skal omsættes til kronebeløb (1.01.2006- niveau). Ligeledes skal der ske genforhandling, hvis en lokal forhåndsaftale indeholder tillæg med beløb, der ligger under det centralt aftalte minimumsbeløb på 6.100 kr. (1.01.2006-niveau).

Læs vejledningen her