Sundhedskartellet har netop haft sin første sag til behandling i det paritetiske nævn i H:S. Sagen omhandlede konkret en interessetvist, hvor man ikke lokalt eller centralt kunne blive enige om beløbsstørrelsen til et tillæg, som i overenskomsten for ergoterapeuter var angivet uden beløbsgrænse.

I henhold til proceduren for løsning af interessetvister i forbindelse med lokal løndannelse kan en part indbringe en interessetvist til et paritetisk sammensat nævn, hvis man ikke har kunnet opnå lokal eller central enighed om sagens løsning.

Til behandlingen af den konkrete sag blev det paritetiske nævn besat med repræsentanter fra H:S, Amtsrådsforeningen, Ergoterapeutforeningen samt Sundhedskartellet.

Nævnets drøftelse af den konkrete sag førte til en historisk enighed omkring løsningen af sagen, som var konkret begrundet. Det er Sundhedskartellet bekendt ikke tidligere set, heller ikke på det (amts)kommunale område, at en sag er blevet løst ved enighed i det paritetiske nævn.

Da sagen vedrørte en overenskomstbestemmelse, hvorefter der ved lokal aftale skulle ydes et tillæg uden beløbsgrænse, var der i henhold til interessetvistreglerne i aftalen om lokal løndannelse endvidere mulighed for, at nævnet kunne tiltrædes af en uvildig opmand, som i sidste ende ville kunne træffe en endelig afgørelse på sagen. Dette blev dog ikke nødvendigt i den konkrete sag.

Den konkrete sag:

Sagen vedrørte fastlæggelsen af et ikke-beløbssat skal-tillæg i overenskomsten for Ergoterapeuter i H:S.

I henhold til overenskomstbestemmelsen skulle der til ergoterapeuter, der var beskæftiget inden for et område, hvor de var eneansvarlige og ikke stod under ledelse af en anden ergo-/fysio-terapeut, decentralt aftales et tillæg for denne funktion.

Da den ledende ergoterapeut på afdelingen gik på ulønnet orlov, og senere blev opsagt på grund af stillingsnedlæggelse i forbindelse med en omstrukturering, blev der af Ergoterapeutforeningen rejst krav om et tillæg for eneansvars-funktionen til de tilbageblevne ergoterapeuter på afdelingen.

Da der ikke lokalt kunne opnås enighed om tillæggets størrelse, blev sagen i henhold til reglerne for løsning af interessetvister i aftalen om lokal løndannelse gjort til genstand for en central forhandling mellem Ergoterapeutforeningen og H:S.

Heller ikke ved den centrale forhandling kunne der opnås enighed om tillæggets størrelse. Derfor blev sagen indbragt for det paritetisk sammensatte nævn i H:S.

Det kan nærmere om sagen oplyses, at løsningen var konkret begrundet, samt at den omtvistede bestemmelse omkring eneansvarstillæg er blevet afløst af den nye lønmodel på Sundhedskartellets område, som bl.a. ergoterapeuterne overgik til pr. 1. april 2006.