Ønsker du ikke, at din samlever skal blive begunstiget efter gruppelivsaftalen, skal du meddele dette til administrator af gruppelivsordningen inden den 1. oktober 2008.
 
Baggrunden for ændringen af gruppelivsaftalens § 3, stk. 2 er, at Forsikringsaftalelovens § 105 a, er blevet ændret pr. 1. januar 2008. Det medfører, at definitionen af ”nærmeste pårørende” også omfatter samlevere, der lever sammen med den forsikrede på fælles bopæl, og som venter, har, eller har haft barn med den forsikrede, eller som har levet sammen med den forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.
 
Med ændringen af gruppelivsaftalens § 3, stk. 2 vil samlevere blive betragtet som ”nærmeste pårørende” på samme vis, som efter Forsikringsaftaleloven.
 
Ændringen har umiddelbar virkning for tjenestemænd m.fl., der bliver omfattet af gruppelivsordningen fra 1. januar 2008.
 
Tjenestemænd m.fl., som allerede var omfattet af gruppelivsaftalen pr. 1. januar 2008, får mulighed for at opretholde det hidtidige dækningsområde, dvs. hvor samlever ikke automatisk bliver betragtet som nærmeste pårørende. Dette kræver dog, at tjenestemanden inden den 1. oktober 2008 giver skriftlig meddelelse herom til Forenede Gruppeliv/ALKA.
 
For den enkelte tjenestemand m.fl. betyder ændringen i aftalen, at gruppelivssummen efter et gruppemedlem, der ikke efterlader sig ægtefælle eller registreret partner, tilfalder en en eventuel samlever, hvis ikke andet skriftligt er aftalt mellem tjenestemanden og Forenede Gruppeliv/ALKA jf. Gruppelivsaftalens § 3, stk. 2.
 
Danske Regioner og KL har anmodet regionerne og kommunerne om at give de berørte medarbejdere besked om ændringerne. Parterne er enige om, at regionerne og kommunerne kan anvende den informationskanal, som regionen og kommunen sædvanligvis bruger til at informere medarbejdere, fx anvendelse af regionens intranet. Danske Regioner, KL og Sundhedskartellet skal i den forbindelse understrege, at det har afgørende betydning, at tjenestemanden m.fl. får kendskab til ændringerne.
 
Opmærksomheden henledes på, at ændringerne også har betydning for tjenestemandspensionister, der er omfattet af gruppelivsaftalen.
 
Danske Regioner og KL har udsendt nedenstående informationsbreve om ændringen.