Selvom parterne i forligsinstitutionen er underlagt tavshedspligt, har forligskvinden Mette Christensen godkendt, at Sundhedskartellets medlemmer bliver orienteret om resultatet af de fælles specielle forhandlinger mellem Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Økonomaforeningen, Danske Fysioterapeuter, Den Almindelige Danske Jordemoderforening, Dansk Tandplejerforening, Dansk Socialrådgiverforening, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Foreningen af Radiografer i Danmark, Danske Afspændingspædagoger, Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og arbejdsgiverne. (se længere nede for det forhandlingsresultat, der udelukkende gælder for DSR og Foreningen af Radiografer i Danmark) Hovedaftale Der er indgået en fælles hovedaftale mellem de enkelte organisationer i Sundhedskartellet og Amtsrådsforeningen. Pension Pr. 1 april 2002 omlægges pensionsberegningen til nettoprincippet. Der er desuden aftalt en forhøjelse af pensionsprocenten til alle. Lærere ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Der er indgået en aftale om, at lærergrupperne på social- og sundhedsskolerne har en fælles overenskomst og dermed et fælles lønforløb, som nævnt nedenfor. Nyansatte lærere Nyansatte lærere vil blive indplaceret i et nyt lønforløb. Grundlønnen vil blive trin 26. Lærere med 4-7 års erfaring på baggrund af grunduddannelsen vil blive indplaceret på trin 30 Lærere med 8 års erfaring og derover vil blive indplaceret på trin 35. Til lærere på trin 26 og 30 ydes der et funktionstillæg på 8.700 kr. årligt (31.03.2000-niveau). For allerede ansatte lærere gælder særlige overgangsregler. Ny lederlønsmodel i Amtsrådsforeningen og H:S Den nye model for lederne indebærer, at stillingsbetegnelserne? udgår af overenskomstteksterne. For de enkelte organisationer er der fastsat en minimumsgrundløn og en max. grundløn på trin 51. Grund?lønnen aftales ?lokalt i et løntrinsinterval og der kan således aftales en grundlønindplacerering på ethvert trin i inter?vallet. Der er udarbejdet en vejledning om indplacering på grundløn med beskrivelse af ledelsesniveauer m.m. I H:S fastholdes toplederne på det gamle system Ny lederlønsmodel i KL, København og Fre?deriksberg Den nye model indebærer også her, at stillingsbetegnelserne udgår af overenskomstteksten. Grundlønnen for lederne aftales lokalt, grundlønnen kan aftales til løntrin 36, 38, 40, 45 eller 47, derudover er løntrin 22 og 27 mulige grundlønstrin for kostfaglige ledere. Der er aftalt indplaceringsregler for de ledere, der er ansat på ikrafttrædelsestidspunktet. I Frederiksberg Kommune er løntrin 42 også en mulig grundlønsindplacering. Der er udarbejdet en vejledning om lønfastlæggelse herunder indplacering på grundløn med beskrivelse af ledelsesniveauer mm. Arbejdstid og særydelser Der er opnået enighed om 2 helt nye arbejdstidsregelsæt herunder forbedret betaling af særy?delser. Aftalerne er forskellige både hvad angår selve regelsættet, men også hvad angår reglerne for og betaling af særydelser. Aftalerne er endvidere redaktionelt ændret, så de skulle blive mere logiske i deres opbygning og dermed mere brugervenlige. Begge aftaler fokuserer i meget stor udstrækning på den lokale mulighed for at indgå aftaler, der fraviger den centrale aftale. Tillæg for de forskellige tjenester er ændret til et procenttillæg, og alle procenttillæg kan indregnes i tjenesten, afspadseres eller udbetales. Tillægget for tjeneste i aften og nat, skal dog udbetales, med mindre andet aftales lokalt. Det er lokalt muligt at indgå aftale om frivilligt ekstraarbejde, som omfatter både fuldtids- og deltidsansatte. Halvårsreglerne om ekstrabetaling for mere end 58 aften og nattjenester og 11 søndagstjenester er bortfaldet. Amtsrådsforeningen og H:S For fuldtidsansatte og deltidsansatte på 30 timer eller mere, kan den daglige arbejdstid udgøre mellem 5 og 12 timer. Varslingsbestemmelser om varsling af ændringer i tjenestetidsplanen af?tales lokalt. Hvis der ikke indgås lokal aftale skal ændringer varsles i ar?bejdstiden med mindst 1 døgn (4 døgn i nuværende aftale). Hvis ikke betales ca. 30 kr. pr. time der ændres (som nu). Juleaftensdag ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyn?delse til kl. 24.00. Det vil sige, at der også gives en erstatningsfridag, hvis den ansatte arbejder juleaften eller en ordinær fridag falder juleaftensdag. Deltidsansatte får også ret til erstatning for søgnehelligdage. Betaling for deltagelse i aften- og nattjeneste, samt lørdags og søndagstjeneste afta?les lokalt, men skal som minimum udgøre: For effektiv tjeneste i tidsrummet kl. 18.00 til 23.00 forhøjes tillægget til 27 % af timelønnen. For effektiv tjeneste i tidsrummet kl. 23.00 til 06.00 forhøjes tillægget til 30 % af timelønnen. For effektiv tjeneste i tidsrummet lørdag fra kl. 08.00 til søndag kl. 24.00? forhøjes tillægget til 40 % af timelønnen. For effektiv tjeneste på søgnehelligdage ydes et tillæg på 50% af time?lønnen (uændret). Aftentillægget fra kl. 17.00 til 18.00 bortfalder. Mandagstillægget fra søndag kl. 24.00 til mandag kl. 06.00 bortfalder. 37/3-tillægget bortfalder. KL, København og Frederiksberg Mødeplanen (tjenestetidslisten) skal drøftes med medarbejderne inden den udleveres senest 4 uger før ikrafttræden. Længden af den daglige arbejdstid aftales lokalt. For fuldtidsansatte og deltidsansatte på 30 timer eller mere, kan den daglige arbejdstid udgøre mellem 5 og 10 timer, hvis der ikke opnås enig?hed lokalt. Juleaftensdag ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyn?delse til kl. 24.00. Det vil sige, at der også gives en erstatningsfridag hvis den ansatte arbejder juleaften eller en ordinær fridag falder juleaftensdag, Deltidsansatte får også ret til erstatning for søgnehelligdage. Betaling for deltagelse i aften- og nattjeneste udgør: For effektiv tjeneste i tidsrummet kl. 18.00 til 23.00 forhøjes tillægget til 27 % af timelønnen. For effektiv tjeneste i tidsrummet kl. 23.00 til 06.00 forhøjes tillægget til 30 % af timelønnen (gælder også natten til mandag). For effektiv tjeneste i tidsrummet lørdag fra kl. 11.00 til kl. 24.00? forhøjes tillægget til 25 % af timelønnen. For effektiv tjeneste på søn- og søgnehelligdage ydes et tillæg på 50% af time?lønnen (uændret). Aftentillægget fra kl. 17.00 til 18.00 bortfalder. 37/3-tillægget bortfalder. Ikrafttræden De enkelte punkters ikrafttræden afhænger af, hvornår puljemidlerne er til rådighed. Dette spørgsmål indgår i et samlet mæglingsforslag. Den 15. marts 2002 Sundhedskartellet Amtsrådsforeningen H:S KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune