Der har den 17. august 2006 været afholdt et første møde mellem Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet om overenskomstforholdene i de nye regioner.
På baggrund af dette møde har parterne udarbejdet procedureaftale om overenskomstforholdene for regionerne, herunder Region Hovedstaden den 1. januar 2007.
Procedureaftalen indeholder blandt andet en status for Forberedelsesudvalgenes stillingtagen til overenskomstforholdene i regionerne pr. 1. januar 2007, enighed mellem Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet om igangsætning af en fælles kortlægning af forskelle i overenskomstgrundlaget for så vidt angår Region Hovedstaden og enighed om at fortsætte drøftelser om eventuelle uafklarede problemstillinger, jf. nærmere nedenfor.
Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland
Forberedelsesudvalgene i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland har alle tilkendegivet, at de som udgangspunkt tiltræder de af Amtsrådsforeningen indgåede overenskomster.
Danske Regioner har oplyst, at det er regionerne, der jf. virksomhedsoverdragelsesloven, skal give meddelelse om, hvorvidt man frasiger sig de hidtil gældende overenskomster, medens det, jf. lov om regioner m.v., er Regionernes lønnings- og takstnævn, der har kompetencen til at beslutte de overenskomstforhold, der skal gælde, hvorfor endelig beslutning først kan træffes efter den 1. januar 2007, når nævnet træder sammen.
Region Hovedstaden
Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden har endnu ikke truffet beslutning om overenskomstforholdene, og spørgsmålet drøftes på ny på Forberedelsesudvalgets møde den 26. september 2006.
For at give Region Hovedstaden det bedst mulige beslutningsgrundlag til dette møde har Danske Regioner og Region Hovedstaden ønsket en afklaring af, hvilke problemstillinger der kan være ved at tilpasse løn- og ansættelsesvilkår i Region Hovedstaden i forhold til de øvrige regioner.
Danske Regioner, Region Hovedstaden, KTO og Sundhedskartellet er på den baggrund enige om at anbefale, at der hurtigst muligt foretages en kortlægning af væsentlige forskelle mellem de forskellige overenskomstgrundlag på henholdsvis Amtsrådsforeningens område og H:S-området, og at kortlægningen foretages i fællesskab mellem de berørte forbund, Region Hovedstaden og Danske Regioner.
Parterne er enige om, at det er et fælles ansvar, at kortlægningen iværksættes og søges gennemført hurtigst muligt.
Det fremgår af procedureaftalen, at Danske Regioner har anmodet om, at kortlægningen foretages i nogle forhandlingsfora, jf. procedureaftalen. Danske Regioner vil derfor tage kontakt til disse med henblik på igangsætning af kortlægningen. Organisationer der måtte ønske det, kan til enhver tid anmode om en drøftelse med Danske Regioner om overenskomstforholdene i Region Hovedstaden.
Danske Regioner har oplyst, at kontaktpersoner vedr. kortlægningen er Lisbet Sørensen, Danske Regioner, tlf. 35 29 82 27 eller Jan Bülow, Danske Regioner, tlf. 35 29 82 23.
Procedureaftalen vil snarest muligt blive underskrevet af parterne. Den underskrevne aftale vil herefter være tilgængelig på Sundhedskartellets hjemmeside www.sundhedskartellet.dk
Videre drøftelser
Parterne er endvidere enige om at fortsætte drøftelser om eventuelle uafklarede problemstillinger i forbindelse med de ansattes overgang til ansættelse i de nye regioner, herunder når der foreligger en stillingtagen til overenskomstforholdene i Region Hovedstaden.
Næste møde mellem parterne finder sted den 11. september 2006, hvor resultatet af organisationernes kortlægninger drøftes.