Evaluering af erfaringerne med de seniorpolitiske initiativer, der er iværksat på baggrund af trepartsmidlerne – det kommunale område

Sundhedskartellet har i samarbejde med KL og KTO gennemført en evaluering af erfaringerne med de seniorpolitiske initiativer, der på baggrund af trepartsmidlerne er iværksat på det kommunale område. Evalueringen er gennemført af konsulentfirmaet Discus. Den bygger på kvalitative interview og fokusgrupper med medlemmer af beslutningsfora og koordinerende fora i 10 kommuner.

Baggrund
I forbindelse med trepartsaftalen i 2007 blev der afsat et engangsbeløb på i alt 538 mio. kr. i perioden 2008-2011 til at fremme seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job. Den konkrete anvendelse af pengene blev aftalt ved OK 08, hvor Sundhedskartellet sammen med KL indgik et protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer.

De seniorpolitiske initiativer – og i forlængelse heraf også evalueringen af initiativerne – er delt i to dele:

 • Kommunepuljer til fremme af seniorpolitiske initiativer
 • Ret til seniordage
Evaluering af seniorpuljer

 

Hovedkonklusionerne er:
 • Opstartsfasen har været præget af usikkerhed – kommunernes fora har brugt mange ressourcer på at drøfte, hvilke initiativer der virker, og hvad man skal sætte i værk.
 • Seniorpuljen har sat gang i debatten om seniorpolitik og tilbagetrækning.
 • Puljen anvendes til en bred vifte af forskellige aktiviteter i de enkelte kommunerne – nogle tilbyder ekstra seniordage/-timer, andre afklaringskurser, kompetenceudvikling m.m.
 • Der er eksempler på både kommuner, der har valgt en bottom-up tilgang, hvor seniorerne selv kunne komme med initiativer, og kommuner, der har valgt en top-down tilgang, hvor der tilbydes samme pakke til alle seniorer.
 • De valgte tilgange og løsninger er styrende for organisering og ressourceforbrug, hvilket varierer mellem kommunerne.
Evaluering af seniordage
 • Seniordagene er blevet modtaget positivt.
 • Seniorerne vælger seniordage, hvorimod bonus og pension benyttes i meget begrænset omfang.
 • Afholdelsen af seniordage kan være belastende for arbejdspladsen eller seniorerne selv i større eller mindre grad.
 • Seniordage dækker forskellige behov – nogle benytter dagene til at få et pusterum, mens andre bruger dem som ”omsorgsdage” i forhold til gamle forældre eller børnebørn.
 • Seniordage virker bedst i sammenhæng med andre tiltag, fx sundhedsfremmende tiltag eller ændring i arbejdsopgaver.
 • Seniorstillinger og nedsat tid med fuld pension fastholder.
 • Helbred, arbejdsmiljø og økonomi er vigtigst, når den enkelte overvejer tilbagetrækning.
 • Seniordage tærer på vikartimerne.