Forhandlinger mellem Sundhedskartellets og arbejdsgivernes topforhandlere
Den 14. december mødtes formændene for Sundhedskartellets organisationer med Hans Jørgen Holm, fmd. for Amtsrådsforeningens Lønudvalg og amtsborgmester i Vestsjælland og Aleksander Aagaard, næstformand i KL´s lønudvalg og borgmester i Skanderborg til forhandlinger.
 
Arbejdsgiverne ønsker få forandringer
Hans Jørgen Holm indledte forhandlingerne med at understrege, at arbejdsgiverne arbejder efter, at vi når et resultat ved forhandlingsbordet. Og at det bl.a. er nødvendigt for arbejdsgiverne, at:
 
 • Et resultat nås inden for en ”forsvarlig økonomisk ramme”
 • Der skal være lokal løndannelse under en eller anden form
 • Kommunalreformen lægger beslag på mange medarbejdere lokalt – derfor skal der ikke ske store forandringer i overenskomsterne
 • Forenkling
 • Smidiggørelse
 • Ensartethed, hvor det giver mening
 • Budgetsikkerhed
Sundhedskartellet har en fremtidssikret lønmodel
Formanden for Sundhedskartellet, Connie Kruckow er enig med arbejdsgiverne om, at Kommunalreformen kommer til at betyde store udfordringer for de lokale arbejdsgivere og for medarbejderne. Der skal både ske en omlægning af de kommunale enheders opgaver og struktur.
 
Sundhedskartellets svar på, hvordan en stor del af de personalemæssige og administrative udfordringer bedst løses, er at være på forkant med udviklingen.
 
Sundhedskartellets lønmodel, der understøtter arbejdet i sundhedssektoren er så smidig, at alle medarbejdergrupperne kan indplaceres i den. Modellen, der har fokus på centrale rettigheder og lokale muligheder, sikrer:
 • Forenkling
 • Gennemskuelighed
 • Forudsigelighed
 • Budgetsikkerhed
 • Ensartethed, hvor det giver mening.
Forslaget til ny lønmodel reducerer de mindst:
 • 20 centralt aftalte lønforløb på ARF´s og H:S´s områder område
 • 11 centralt aftalte lønforløb på KL´s område og i Københavns- og Frederiksberg kommuner
til én model med tre forløb på hvert arbejdsgiverområde.
 
Connie Kruckow påpegede overfor arbejdsgiverne, at en aftale om implementering af lønmodellen i den kommende overenskomstperiode, vil mindske de personalemæssige og administrative udfordringer. 
 
 
Centrale rettigheder
Sundhedskartellets medlemmer er enige om, at den eneste måde, vi kan indsnævre lønforskellen til det private arbejdsmarked, er ved centrale rettigheder. Hovedvægten i lønmodellen ligger på højere grundlønninger til medlemmer i basisstillinger og et særligt professionsbachelortrin.
 
Arbejdsgiverne og Sundhedskartellet var med til at aftale uddannelsesreformen for sundhedsuddannelserne i 2000. Det er vurderingen, at professionsbachelorer i højere grad end tidligere kan være med til at underbygger arbejdsgivernes mulighed for at højne kvaliteten i sundhedsvæsenet.  
 
 
Lokale muligheder
Connie Kruckow tilkendegav over for arbejdsgivernes topforhandlere, at Ny Løn i den nuværende form skal afskaffes, men at Sundhedskartellet ikke vil have et gammeldags rigidt anciennitetssystem.
 
Sundhedskartellet står fast på, at lokal løndannelse skal tage afsæt i den arbejdsform, som ansatte i sundhedssektoren arbejder under. Derfor skal der aftales kriterier inden for de fire funktionsområder:
 • Kerneområder
 • Udviklingsmæssige
 • Pædagogiske
 • Ledelsesmæssige
Kriterierne skal:
 • Bidrage til at sikre og underbygge arbejdsgivernes mulighed for at fastholde og udbygge kvaliteten i sundhedssektoren
 • Understøtte medarbejdernes faglige udvikling
 • Understøtte arbejdsgivernes mulighed for at udvikle personalet
 
Enighed om vejen
Arbejdsgivernes forhandlere var positive overfor Sundhedskartellets fokus på at forenkle, smidiggøre og aftale ensartethed, hvor det giver mening. 
 
Forhandlerne var enige om, at der arbejdes videre med Sundhedskartellets nye lønmodel på sekretariatsplan.
 
Næste forhandlingsmøde holdes den 14. januar 2005.