Sundhedskartellet har indgået en aftale, der sikrer, at de deltidsansatte får tilbudt ledige timer, inden de kan opslås eksternt.

Baggrund
Aftalen udspringer af trepartsaftalens pkt. 8, der siger, at parterne på hvert af de offentlige overenskomstområder skulle igangsætte et arbejde, der skulle lede til konkrete forslag til løsninger på, hvordan man giver de deltidsansatte, der måtte ønske det, mulighed for at arbejde på fuld tid.

Arbejdet skulle være afsluttet før den 1. oktober 2007.

Som følge heraf har der været ført drøftelser med hhv. Danske Regioner og KL, og der er opnået enighed om indgåelse af en aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal.

Der er enighed om enslydende aftaler med hhv. Danske Regioner og KL. Se aftalernes endelige udkast

Det skal bemærkes, at Sundhedskartellets Forhandlingsudvalget godkendte de endelige udkast den 9. oktober 2007. Nu skal der ske en tilsvarende endelig godkendelse i hhv. Danske Regioner (RLTN) og KL.

Formål
Formålet med aftalen er at skabe rammerne for, at deltidsansatte, som ønsker det, får mulighed for at arbejde flere timer eller på fuld tid.

Aftalens indhold
Tjenestestedet får pligt til at tilbyde de ledige timer til deltidsansatte, forinden timerne kan opslås eksternet. Det skal drøftes nærmere i MED-udvalg, hvordan de ledige timer skal udbydes.

Deltidsansatte, der får afslag på en ansøgning om bestemte timer får ret til en skriftlig begrundelse.

Såfremt aftalen ikke bliver efterlevet, vil det kunne forfølges fagretligt efter bestemmelserne i hovedaftalen om behandling af overenskomstbrud.

Det er hensigten, at der skal udarbejdes en fælles vejledning til aftalen.

Ikrafttræden
Aftalerne træder i kraft den 1. januar 2008.

Derfor skal man allerede nu i gang med at drøfte aftalens indhold i de forskellige MED-udvalg i de enkelte regioner og kommuner.

Nærmere om begreberne i aftalen

Tilbudspligt                                                    
Tjenestestedet får med aftalen en forpligtelse til at tilbyde permanent ledige timer til allerede ansatte medarbejdere, som er på deltid.

Tilbudspligten er ikke knyttet op på bestemte formkrav, og aftalen lægger op til, at procedurer drøftes i MED. Det afgørende er, at tjenestestedet har en forpligtelse til at sikre, at de deltidsansatte i målgruppen får tilbudet om ledige timer, samt får mulighed for at ansøge om de ledige timer.

Målgruppen defineres af tjenestestedet. Som udgangspunkt vil det være deltidsansatte inden for den overenskomst, som de ledige timer er fastlagt til, men kommunen/regionen kan vælge en bredere definition, hvilket kan være relevant for flere stillingskategorier. I givet fald er det så tjenestestedets forpligtelse, at give disse – eller alle – mulighed for at bringe sig i betragtning til de ledige timer.

Det kan bemærkes, at i drøftelserne med Danske Regioner, har vi bl.a. taget afsæt i en række konkrete eksempler, herunder eksemplet med jordemødre i Region Nordjylland. Her opslår man konsekvent 30 timers stillinger, da det er det, der passer bedst ind i planlægningen. Situationen har for nyligt været behandlet som et tema i Tidsskrift for Jordemødre. Danske Regioner har under drøftelserne tilkendegivet, at man som følge af tilbudspligten i aftalen, vil være forpligtet til at tilbyde ledige timer til de deltidsansatte jordemødre i Nordjylland fremover.

Ledige timer
Tjenestestedet definerer, hvor og hvornår der er ledige timer, og inden for hvilke medarbejdergrupper, der er ledige timer.

Ledige timer kan både være timer, der skal genbesættes, samt nynormeringer.

Aftalen giver ikke nogen forpligtelse til genbesættelse af stillinger.

Sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet
Den deltidsansatte skal naturligvis kunne opfylde de sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, -sted og -opgaver mv., som er knyttet til de ledige timer.

Aftalen giver deltidsansatte, som modtager afslag på konkrete ansøgninger om ledige timer, ret til en skriftlig begrundelse, såfremt der anmodes herom.

Tjenestestedet
Tjenestestedet defineres med udgangspunkt i et arbejdspladsbegreb, hvor der er ledelseskompetence til at kunne ansætte eller indstille til ansættelse. Aftalen lægger op til, at kommunen/regionen efter drøftelse i MED kan operere med andre definitioner lokalt afhængigt af de konkrete behov.

Konfliktløsning
Såfremt der opstår tvist som følge af aftalen, er det aftalt som et element i konfliktløsningssystemet, at de centrale overenskomstparter kan tilkaldes med henblik på at bilægge tvisten.

Gentagen manglende efterlevelse af aftalen kan gøres til genstand for fagretlig behandling.