Med den nye sundhedslov, som netop er vedtaget i Folketinget, får kom-munerne et langt større ansvar for sundhedsopgaven. En af de vigtigste opgaver bliver her at ruste kommunernes sundhedsfaglige medarbejdere til de nye opgaver og til de nye måder at arbejde på. For at bidrage til dette har KL, Det Kommunale Kartel og Sundhedskartellet i fællesskab udarbejdet pjecen ”Nye sundhedsopgaver – fokus på kompetenceudvikling”.

– På ældreområdet er det forventningen, at der vil komme stigende fokus på fx faldforebyggelse, medicinforbrug, forebyggelse af ensomhed og social isolation, opsporing af demens, bedre kost mv. På børneområdet vil tidlig opsporing omkring fx overvægt spille en større rolle, nævner Karen Stæhr, formand for Sygehusbranchen i Det Kommunale Kartel.

– Øget fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering vil øge kravene til den sundhedsfaglige dokumentation, den systematiske kvalitetsudvikling og patienssikkerheden. Opgaven kan kun løses i et tæt samarbejde mellem lokale, regionale og centrale sundhedsmyndigheder. Sygehusene har fx en stor ekspertise, som skal integreres i kommunernes arbejde med patientrettet forebyggelse, fortæller Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet.

– Udviklingen af de nye krav vil naturligvis skulle ske inden for kommunens budget. Men det giver sig selv, at staten også skal bidrage med viden og økonomi. Samtidig vil indsatsen kræve en bred koordinerende indsats blandt de forskellige faggrupper både inden for og uden for kommunens grænser. Vi håber derfor, at pjecen kan være et indledende skridt til denne fælles dialog, afslutter Anker Boye, næstformand for KL.

Pjecen kan downloades her: Nye Sundhedsopgaver
 
For yderligere information kontakt:
• Charlotte Meyer Henius, che@kl.dk (KL)
• Lars Pram, lpr@dsr.dk (Sundhedskartellet)
• Mie Andersen, ama@dkk.dk (Det Kommunale Kartel)