NYHEDER

2Dec, 2014

Ledelse over grænser – erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Væksthus for Ledelse har udgivet en ny publikation – ”Ledelse over grænser – erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet”. Konfliktende faglige mål og silotænkning bremser samarbejdet mellem kommuner og regioner i sundhedsvæsenet. At kende problemerne og mestre tre ledelseskompetencer er en forudsætning for de chefer og ledere i regioner og kommuner, som skal få samarbejdet til at glide. Publikationen er især skrevet til chefer - dvs. ledere af andre ledere - som er ansvarlige for samarbejdet om tværgående patientforløb, og indeholder råd om, hvordan chefer og ledere i kommuner og regioner identificerer barriererne for samarbejdet på tværs af sektorer. Der [...]

10Nov, 2014

Sundhedskartellet har udtaget generelle krav til OK15

På vegne af ca. 100.000 sundhedsprofessionelle har Sundhedskartellet fremsendt forslag til generelle krav til OK15 til Forhandlingsfællesskabet. Fokus er på løn, faglighed, ligestilling og medindflydelse. Af: Sigurd Nissen-Petersen De 11 medlemsorganisationer i Sundhedskartellet har nu fremsendt forslag til generelle krav til OK15 på det kommunale og regionale område til Forhandlingsfællesskabet. Fokus er på løn, faglighed, ligestilling og medindflydelse. ”Vi har haft en god proces og dialog med medlemmerne om, hvilke krav der skal stå øverst til OK15. Vi vil stille skarpt på sikring af reallønnen, det gode arbejdsmiljø, tryghed, ligestilling og medindflydelse”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og [...]

6Nov, 2014

Projekt Kliniske Retningslinjer I er nu afsluttet

KL og Sundhedskartellet aftalte i 2011 at gennemføre et treårigt udviklingsprojekt vedr. kliniske retningslinjer for perioden november 2011 - oktober 2014. Projektet er nu afsluttet, og du kan læse om de fire retningslinjer og det samlede projekts resultater via linket hér.

8Oct, 2014

Nyt OK-fællesskab er en realitet

På et stiftende møde onsdag den 8. oktober indgik 53 faglige organisationer den endelige aftale om at danne et nyt forhandlingsfællesskab med navnet Forhandlingsfællesskabet. Et stærkt signal til arbejdsgiverne, siger formand for Sundhedskartellet og DSR, Grete Christensen. Organisationerne i Sundhedskartellet og KTO gik onsdag den 8. oktober officielt sammen i et nyt samarbejde, som under navnet ”Forhandlingsfællesskabet” allerede skal virke fra overenskomstforhandlingerne i 2015. Det nye forhandlingsfællesskab kommer til at repræsentere mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner. ”Jeg er rigtig glad for, at vi i dag officielt kan indvie det ny forhandlingsfællesskab. Dermed har vi som Sundhedskartel [...]

7Oct, 2014

2 ud af 5 offentligt ansatte: Fokus på psykisk arbejdsmiljø halter

Nye tal viser, at to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø. 41 procent eller to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en ny medlemsundersøgelse foretaget af Megafon på vegne af 27 lønmodtagerorganisationer, heriblandt Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, HK, FOA og BUPL. Resultaterne bygger på svar fra 2.714 medlemmer, som alle er kommunalt eller regionalt ansatte. Der har tidligere været lavet analyser, som har vist disse problemer, og nu må politikerne til at tage tallene alvorligt. En misrøgtet sektor De [...]

7Oct, 2014

Ny rapport sætter fokus på fremtidens sundhedsuddannelser

Fremtidens sundhedsvæsen vil efterspørge sundhedsprofessionelle, der er i stand til at kombinere ny viden baseret på forskning med patienternes egne erfaringer, ønsker og behov for at opnå den bedste behandling til gavn for patienterne, borgerne og samfundet. En ny rapport fra Sundhedskartellet sætter fokus på fremtidens sundhedsvæsen og uddannelsernes rolle. Selvstændige og kritisk tænkende sundhedsprofessionelle er helt afgørende for et effektivt sundhedsvæsen. Det viser en ny undersøgelse, som Sundhedskartellet har gennemført i et samarbejde mellem Implement Consulting Group og Aalborg Universitet. Fremtidens sundhedsvæsen kommer i endnu højere grad end i dag til at stille mange komplekse krav til de ansatte. [...]

15Aug, 2014

Debatoplæg til OK15

Sundhedskartellet har udarbejdet et debatoplæg forud for de kommende overenskomstforhandlinger, hvor der gives et bud på, hvilke temaer og krav, der vil komme i spil ved OK15 I foråret 2015 skal der forhandles en ny overenskomst for regionalt og kommunalt ansatte. Sundhedskartellets debatoplæg er inspiration til dialogen med og mellem medlemmerne forud for de kommende overenskomstforhandlinger og i forbindelse med de enkelte organisationers kravindsamlingsproces. Debatoplægget sætter fokus på følgende fire temaer: - Arbejdsliv og -miljø - Løn og pension - Medindflydelse og medbestemmelse - Faget og kompetenceudvikling   Læs debatoplægget OK15 her. Debatoplægget tager derudover også udgangspunkt i Tillidsreformens syv [...]

26Jun, 2014

Den nye MED-håndbog

Sundhedskartellets nye MED-håndbog OK13 på det regionale område er klar   Som følge af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2013 foreligger der nye rammeaftaler om medindflydelse og medbestemmelse mellem henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Akademikerne og FOA i fællesskab og mellem RLTN og Sundhedskartellet. Parterne har på dén baggrund besluttet at udgive en ny MED-håndbog, der er samlet for hele det regionale område. I håndbogen er indarbejdet ændringer som følge af ændringer i rammeaftalerne: • Hovedudvalget og det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan aftale at fravige nogle bestemte obligatoriske opgaver, såfremt der [...]

18Jun, 2014

Sundhedskartellets OK15 konference blev afholdt i går den 17. juni i Fredericia for mere end 1.000 tillidsrepræsentanter

Fredericia Messecenter var fyldt af engagement og debat, da flere end 1.000 sundhedsprofessionelle fra hele Sundhedskartellet tirsdag mødtes til stormøde for at skyde OK15 i gang. Sundhedskartellets formand Grete Christensen åbnede konferencen. I sin åbningstale pegede Grete Christensen blandt andet på, at kvalitet skal gå forud for produktivitet. ”Sygehusene har gennem de seneste år præsteret nogle ret utrolige produktivitetsforbedringer. Det er lykkedes at behandle mange flere patienter for de samme penge. Men personalet på sygehusene har også løbet stærkt. Man kommer altså ikke sovende til rekordstore produktivitetsforbedringer på omkring fire procent om året. Og nu er vi der, hvor det [...]

18Jun, 2014

Sundhedskartellets Ligelønspris 2014 er uddelt

Journalist, debattør og forfatter Pia Fris Laneth modtog tirsdag den 17. juni Sundhedskartellets Ligelønspris. Prisoverrækkelsen fandt sted i Fredericia Messecenter, hvor flere end 1.000 medlemmer af Sundhedskartellet var samlet til stormøde forud for overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2015. Prisen blev overrakt af Sundhedskartellets formand Grete Christensen. ”Pia Fris Laneth modtager vores Ligelønspris, fordi hun vedholdende deltager i debatten om ligestilling og ligeværd med ord, viden, dokumentation og ikke mindst en meget skarp pen. Hun er bredt engageret i mange samfundsforhold, men især ligestilling og ligeløn synes at ligge hendes hjerte nært,” siger Grete Christensen. Pia Fris Laneths engagement [...]

18Jun, 2014

Reguleringsordningens udmøntning 1. oktober 2014

Reguleringsordningens udmøntning bliver positiv og lægges oven i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2014 Ved forhandlingerne om OK13 blev det aftalt med regionerne og kommunerne, at reguleringsordningen skulle udmøntes sammen med de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014.  Da Sundhedskartellet indgik aftalerne, var skønnet, at udmøntningen fra reguleringsordningen ville blive positiv 1. oktober 2014, og for både kommunerne og regionerne er udmøntningen fra reguleringsordningen positiv og lægges oven i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2014.   I regionerne bliver udmøntningen af reguleringsordningen 0,37 procent, mens den i kommunerne bliver 0,26 procent. Der er aftalt generelle [...]

6Jun, 2014

Udviklingspolitisk Forum afholder konference om kvalitet og afbureaukratisering

Den 10. september 2014 inviterer Udviklingspolitisk Forum til konference om kvalitet og afbureaukratisering. Konferencen afholdes på Axelborg i København fra kl. 10.00 – 16.00. Målgruppen for konferencen er repræsentanter fra regionernes øverste Hoved-MED-udvalg og øvrige MED-udvalg, regionale politikere, organisationsrepræsentanter og praktikere i regionerne med særlig interesse for området. Konferencen tager afsæt i konkrete erfaringer fra regionale arbejdspladser og vil komme omkring emnet i form af både fortællinger, debat og politiske perspektiver. Konferencen lægger op til dialog og refleksion om: • Hvordan bruger vi tiden på det rigtige? • Hvilke dilemmaer er der forbundet med afbureaukratisering? • Hvor er barriererne i [...]

26May, 2014

SHK og KTO går sammen i et nyt stærkt forhandlingsfællesskab

Knap 600.000 ansatte i regioner og kommuner er klare til at gå ind i en ny fælles forhandlings-organisation omfattende en lang række personalegrupper - blandt andre sygeplejersker, pæda-goger, lærere, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, læger, rengøringsassi-stenter, håndværkere, kontorassistenter og DJØF’ere. Formelt sker det ved, at KTO og organisationerne i Sundhedskartellet samles i et nyt forhandlingsfællesskab. Det nye forhandlingsfællesskab stiftes formelt i løbet af september måned, hvor forhandlings-fællesskabet også vil få et navn. Et tæt samarbejde mellem KTO og SHK er dog allerede trådt i funktion med henblik på forberedelse af OK15. ”Jeg er meget glad for, at det er [...]

14May, 2014

Sundhedskartellet undersøger fremtidens behov for uddannelse og kompetencer blandt de sundhedsprofessionelle

Fremtidens krav til sundhedspersonalet har været i fokus de seneste år. Nu igangsætter Sundhedskartellet et ambitiøst projekt, der skal kaste lys over fremtidens uddannelses- og kompetencebehov for medlemsorganisationernes faggrupper.   De kommende år vil sundhedsvæsenet være præget af betydelige forandringer:   Sideløbende med en demografisk udvikling med et øget antal ældre medborgere og en stigning i antallet af patienter med multiple kroniske lidelser er sundhedsvæsenet midt i en udvikling med øget specialisering på hospitalerne og et stigende antal opgaver, der skal løses i det nære sundhedsvæsen og i vid udstrækning i borgerens eget hjem. Der er samtidig en øget forventning [...]

12May, 2014

PUF søger nye MED-undervisere

PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab) søger 15 nye MED-undervisere til at varetage MED-uddannelse i kommuner og regioner. De nye undervisere bliver klædt på til opgaven i PUF Akademi, hvor de indgår i et stærkt, landsdækkende netværk af undervisere. Som PUF-underviser er man i funktion 12-20 dage årligt, og man får masser af inspiration med tilbage til sin egen MED-organisation. Parterne bag PUF (KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet) udpeger de nye undervisere efter ansøgning, som skal indsendes senest den 15. juni. Læs mere på http://www.puf.dk/om-puf/puf-soeger-nye-med-undervisere Flere oplysninger hos PUF’s direktør Ulla Bertelsen, tlf. 29 16 20 90, ub@puf.dk  

8Apr, 2014

Sundhedskartellet afholder som optakt til OK15 konference for tillidsrepræsentanter

I lighed med praksis ved tidligere overenskomstforhandlinger vil Sundhedskartellet afholde en konference for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter som optakt til OK15. Konferencen er ment som inspiration og information for tillidsrepræsentanterne og vil indeholde bl.a. paneldebatter med relevante topnavne og mulighed for debat om omhandlede emner ved bordene. Konferencen vil blive afholdt den 17. juni 2014 og finder sted på Fredericia Messecenter. Program og indbydelse til arrangementet vil blive udsendt på et senere tidspunkt, men TR/FTR opfordres til allerede nu at reservere dagen.

4Apr, 2014

Ny fællesskabspris sætter fokus på mennesker, som gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet

En række organisationer, virksomheder samt Beskæftigelsesministeriet har sammen stiftet en fællesskabspris. Følgende har været medstiftere: 3F, Dansk Metal, DFDS, Falck, HK, ISS, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, Professionshøjskolen Metropol, Skanderborg Kommune og VIA Univercity College. Fællesskabsprisen skal sætte fokus på alle de mennesker, som gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark. Det er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som har taget initiativ til at stifte Fællesskabsprisen sammen med en række faglige organisationer, store virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Du kan læse mere om prisen i en kronik i Berlingske Tidende: http://faellesskabsprisen.dk/. Der er ingen krav til, hvilken ”kategori” person eller gruppe af personer det kan [...]

31Mar, 2014

Vejledning i brug af den kommunale lønstatistik

 KL, KTO og Sundhedskartellet har netop udgivet en ny pjece: ”Brug statistikken! En vejledning til kommunal lønstatistik”, hvor man bl.a. kan få vejledning til spørgsmål som; hvordan danner jeg min lønstatistik?, hvad viser min lønstatistik? og andre relevante spørgsmål, når du i forbindelse med lønforhandlinger har brug for at danne dit eget udtræk fra den kommunale lønstatistik.   Vejledningen ligger på Sundhedskartellets hjemmeside under Aftaler og overenskomster - Generelle aftaler - Kommuner, hvor den findes i både en web-udgave og en udgave til trykning.   Du kan ligeledes finde vejleningen via linkene hér:  Web-udgave Til trykning

28Mar, 2014

Sundhedskartellets overenskomster på det kommunale område er nu underskrevet

Sundhedskartellets basis- og lederoverenskomster med KL fra 2013 er nu underskrevet. Det betyder, at de aftalte forbedringer af pension og ATP, der trådte i kraft 1. januar 2014, kommer til udbetaling. Der vil være tale om en efterregulering for perioden 1. januar 2014 indtil nu, som udbetales med lønnen i slutningen af april. Begge overenskomster vil være at finde på Sundhedskartellets hjemmeside.

7Feb, 2014

Sundhedskartellet overvejer tættere samarbejde med organisationerne bag KTO

Efter flere år som selvstændigt forhandlingsfællesskab er Sundhedskartellet inde i overvejelser om at gå ind i et tættere og mere forpligtende samarbejde med organisationerne bag forhandlingssamarbejdet KTO. Målet er blandt andet at styrke indflydelsen og resultaterne til gavn for medlemmerne.​   Henover vinteren og ind i 2014 har Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg igangsat drøftelser for at danne grundlaget for beslutninger om, hvordan Sundhedskartellet og medlemsorganisationerne skal positionere sig for at skabe de bedst mulige resultater for medlemmerne ved de kommende forhandlinger om OK15. ”De seneste forhandlingsresultater og forhandlingerne ved OK11 og OK13 har vist os, at vi bliver nødt til at tænke [...]